Structuurschets

Structuurschets Moza´ekstad Oost/Watergraafsmeer:

Onze visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het stadsdeel ligt ter inzage van 12 oktober tot 9 november 2001 ligt op het stadsdeelkantoor in de Linnaeusstraat de nieuwe concept-structuurschets voor iedereen ter inzage. U kunt het concept ook hier op het internet lezen. Hieronder leggen we kort uit wat een structuurschets inhoudt en waarom de structuurschets belangrijk is voor de toekomst van ons stadsdeel.

Waarom een structuurschets?

In de structuurschets geeft het Dagelijks Bestuur zijn visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Oost/Watergraafsmeer in de komende 10 tot 30 jaar. Hoe willen we dat het stadsdeel er uit komt te zien? Welke ruimtelijke kwaliteiten vinden we belangrijk? En welk soort stedelijkheid willen we? Dit zijn vragen die we op hoofdlijnen in de structuurschets beantwoorden. We zullen deze als overkoepelende visie gaan gebruiken bij onze ruimtelijke deelbeslissingen. Daarnaast wordt de structuurschets de basis voor de inbreng van het stadsdeel in ruimtelijke plannen van andere en hogere overheden. Omgekeerd is bij het maken van de structuurschets rekening gehouden met nieuw ruimtelijk beleid van het Rijk (de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening) en de Gemeente Amsterdam (het nieuwe Structuurplan Amsterdam).

Welke hoofdkeuzes maken we in de structuurschets?

In de komende decennia zal ons stadsdeel verstedelijken en komen er meer gebruikers van de ruimte. Met dit gegeven willen we goed en zorgvuldig omgaan. De sterke kwaliteiten van Oost/Watergraafsmeer willen we ook in de toekomst vasthouden en verder versterken. Daarom geven we in onze structuurschets onze visie op de ruimtelijke kwaliteit, de bereikbaarheid en het soort stedelijkheid.

Onze visie op ruimtelijke kwaliteit

Allereerst geven we in de structuurschets onze visie op de ruimtelijke kwaliteiten die wij bij elke ruimtelijke beslissing nastreven. In de concept-structuurschets komt dit uitgebreid aan de orde. Kort samengevat zien we als de zes pijlers onder ons ruimtelijk beleid, dat we streven naar:

1.       Versterking van de diversiteit en (ruimtelijke) verscheidenheid

2.       Versterking van de ruimtelijke identiteit

3.       Versterking van de kwaliteit van de buitenruimte en een sterkere beeldkwaliteit

4.       Ruimte voor kwetsbaarheid

5.       Een veilige en leefbare leefomgeving

6.       Duurzaamheid en dynamiek.

Onze visie op (openbaar) vervoer

Verstedelijking is in onze ogen onlosmakelijk verbonden met een visie op (openbaar) vervoer. We zullen er alles aan moeten doen om het stadsdeel bereikbaar te houden. Alternatieven voor automobiliteit willen we zoveel mogelijk stimuleren. Dit doen we onder andere door de verstedelijking primair dicht in de omgeving van stations te realiseren, om zoveel mogelijk inwoners, werknemers, recreanten en bezoekers in staat te stellen met het openbaar vervoer te reizen. Netwerken voor langzaam verkeer worden versterkt. Voor het autowegennet is in principe de huidige verkeerscapaciteit het uitgangspunt.

Onze visie op stedelijkheid: meer dan alleen wonen en werken

Stedelijkheid is voor ons nadrukkelijk veel meer dan alleen wonen en werken in hoge dichtheden. Wat de stad aantrekkelijk maakt is in onze visie juist ook de stadscultuur, waarin veel is te ervaren en te doen. We pleiten daarom voor een evenwichtige discussie, waarin niet alleen wordt gekeken naar ruimte voor wonen en economie, maar ook naar ruimte voor cultuur, recreatie, sport, zorg, welzijn, onderwijs, water en groen.

We willen zorgvuldig omgaan met de schaarse ruimte. Dit betekent dat we in de komende decennia veel slimmer moeten omgaan met de ruimtebehoefte. Dit doen we door ruimtegebruik te intensiveren (bijvoorbeeld door ook ondergronds te bouwen), verschillende behoeften meer te combineren om het resulterende ruimtebeslag te beperken en door verouderde wijken, terreinen en gebouwen nieuw leven in te blazen (bijvoorbeeld met de Stedelijke Vernieuwing).

We willen meer functies met elkaar gaan combineren en gemengde gebieden creŰren. Gelet op de moza´ekstad die Oost/Watergraafsmeer bij uitstek is met al zijn verscheidenheid, willen we daarbij ook de diversiteit accentueren. Wonen, werken en voorzieningen zullen meer door elkaar heen komen. We moeten daarbij vermijden dat het overal hetzelfde wordt. Juist de verschillende herkenbare buurten (denk bijvoorbeeld aan Betondorp) zijn karakteristiek voor ons deel van de stad.

Actief inspelen op toekomstige ontwikkelingsopgaven

We spelen de komende jaren actief in op toekomstige ontwikkelingsopgaven. Op de bijgaande structuurkaart staan deze aangegeven. In de structuurschets gaan we nader in op de ontwikkelingen per deelgebied.

Structuurkaart: legenda

Transformatiegebied, tot 2010

Transformatiegebied, tot en na 2010

Transformatiegebied, na 2010

Gebiedsgerichte aanpak, tot 2010

Studiegebied, tot 2010

Intensivering sport en leisure, tot 2010

Concentratie en intensivering rond openbaar vervoerstations, tot 2010

Concentratie en intensivering rond openbaar vervoerstations, tot en na 2010

Nieuw belangrijk stadspunt, na 2010

Groene tangentiale corridor, met waterberging

Transformatie van stadslijnen en aangrenzende zones, na 2010

Belangrijke stadslijn: versterking identiteit

Amsteloever: zichtbaar en tastbaar

Oeverzones: versterking zichtlijnen, recreatie en openbare ruimte

Verankering als onderdeel groene plantage

Studie: ontsluiting langzaam verkeer