Huishoudelijk Reglement Amstelglorie

Dit huishoudelijk reglement is een supplement op het reglement voor de afdelingen van de Bond van Volkstuinders voor de afdeling Amstelglorie.

HOOFDSTUK 1.

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In dit reglement wordt verstaan onder:

Tuinpark De afdeling Amstelglorie
Het bondsbestuur: Het bestuur van de Bond van Volkstuinders te Amsterdam
Het bestuur: Het afdelingsbestuur van tuinpark Amstelglorie
De leden: De huurders en medehuurders van een tuin op tuinpark Amstelglorie
De statuten: De statuten van de Bond van Volkstuinders
De reglementen: Het algemeen reglement;  het reglement voor de afdelingen; het huurreglement; het geschillenreglement en dit huishoudelijk reglement.

Doel en functie van het huishoudelijk reglement. (zie ook art. 5 van de Statuten)

Artikel 2. 

 1. Het doel van de reglementen en dit huishoudelijk reglement is het handhaven van een goed functionerend tuinpark waarbij iedereen rekening met elkaar houdt, maar waar evenzeer de individuele vrijheid gewaarborgd kan blijven. Het primaire doel is dat iedereen in alle rust met plezier kan tuinieren en volop kan genieten van alles wat Amstelglorie te bieden heeft.
 2. Naast de statuten en reglementen van de bond, regelt dit huishoudelijk reglement rechten en verplichtingen van de leden alsmede de orde op het tuinpark.
 3. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten en de reglementen van de Bond van Volkstuinders. De leden worden geacht bekend te zijn met de statuten en de reglementen.
 4. De leden dienen zich te houden aan de bepalingen en verplichtingen in de statuten, reglementen en bestuursbesluiten. Bij overtreding van een verbodsbepaling (o.a artikel 3) en/of niet nakomen van een verplichting (o.a artikel 4), opgelegd in de statuten, reglementen en bestuursbesluiten, kunnen het huishoudelijk reglement en de statuten op de betrokken leden worden toegepast, onverminderd de maatregelen die het bestuur ingevolge het bepaalde in enig artikel van dit reglement tegen hen kan nemen.
  Bij overtreding kan er een boete worden opgelegd, bij herhaalde overtredingen kan een royement volgen e.e.a. conform de bepalingen in het Geschillenreglement.

Artikel 3.

Het is verboden:

 1. grof vuil, tuinafval, hout en ijzer in de huisvuilcontainers te deponeren.
 2. composthopen aan te leggen, welke niet op doeltreffende wijze aan het oog zijn onttrokken.
 3. de tuin als opslagplaats te gebruiken.
 4. leidingwater voor besproeiing van de tuin te gebruiken, anders dan tussen 19.00 en 22.00 uur of dat leidingwater onnodig te gebruiken. een vaste sproei-installatie is niet toegestaan.
 5. kapotte fietsen, fietsaanhangers, karretjes en kruiwagens e.d. te plaatsen in de fietsenrekken van het tuinpark.
 6. zonder vergunning van het bestuur aanhangwagens, bussen, boten en campers op het parkeerterrein te plaatsen.
 7. tijdens de periode 15 oktober t/m 15 maart van 18.00 tot 07.00 uur voertuigen op het afgesloten parkeerterrein te plaatsen.
 8. de omheining van de tuin zodanig in te richten, dat de vrije toegang, als bedoeld in art. 5 lid c onmogelijk wordt gemaakt.
 9. op het tuinpark te rijden met motorvoertuigen en bromfietsen met uitzondering van leden die schriftelijk toestemming hebben gekregen van het bestuur. Voertuigen van het tuinpark vallen buiten deze regeling. Van leden of gezinsleden, aan wie toestemming (ontheffing) is verleend om met een motorvoertuig (max. 10 km/uur) op het complex te rijden,  zullen naam, tuinnummer en kenteken op de publicatieborden kenbaar worden gemaakt.  Verlenging van deze ontheffing dient elk jaar te worden aangevraagd.
 10. fietsen of andere voertuigen te plaatsen tegen de hagen, bomen, op gazons en algemene paden.Deze dienen op de eigen tuin of in de fietsenstallingen bij de ingangen te worden gestald.
 11. op enigerlei wijze overlast te veroorzaken voor tuinders of bezoekers.
 12. verenigingsgebouwen te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van het bestuur. Dit geldt niet voor door de vereniging georganiseerde activiteiten.
 13. vanaf 1 oktober tot en met 1 april op het tuinpark te overnachten. Het bestuur kan terzake van het in dit lid bepaalde dispensatie verlenen.
 14. tussen 1 mei en 1 september explosiemotoren zoals maaimachines, aggregaten te gebruiken, behoudens toestemming van het bestuur.
 15. met een vaartuig in de sloten te varen.
 16. zonder toestemming van het bestuur berichten op de mededelingenborden te plaatsen.
 17. groenafval en snoeihout van de eigen tuin op of in het openbaar gedeelte van Amstelglorie te deponeren (behoudens art. 4 sub.g).

Artikel 4     

De leden zijn gehouden:.

 1. per jaar een volgens art. 10 lid b vastgestelde aantal keren en uren algemeen werk te verrichten. Door middel van een gepubliceerd rooster worden zij opgeroepen te verschijnen.
 2. de bestuursaanwijzingen en de aanwijzingen van de commissies op te volgen.
 3. de financiële verplichtingen tegenover de vereniging na te komen. Alle achterstallige betalingen en andere vorderingen op de leden, worden belast met de wettelijke rente en verhoogd met de door de vereniging gemaakte administratieve en juridische kosten
 4. de toegang tot de tuin te voorzien van een goed, naar binnen draaiend hekje en bij de ingang van de tuin het tuinnummer bij of aan het toegangshekje op een goed zichtbare plaats aan te brengen.
 5. de stopkraan op de eigen tuin duidelijk te markeren teneinde de bevoegde commissie in staat te stellen bij lekkage de watertoevoer snel af te kunnen sluiten zonder lang te hoeven zoeken, b.v. door een markering aan te brengen met een blauwe letter W.
 6. de riolering op de tuin in goede staat van functioneren te houden. Verstoppingen op de eigen tuin dient men voor eigen rekening op te heffen.
 7. vuil van dieren moet direct opgeruimd worden door de eigenaar van het huisdier. Honden dienen buiten de eigen tuin te worden aangelijnd en buiten het park te worden uitgelaten.
 8. snoeihout uitsluitend tussen 15 oktober en 15 maart op aangewezen plaats en op de voorgeschreven wijze te deponeren. Plantafval dient op de eigen tuin te worden verwerkt of buiten het tuinpark te worden afgevoerd.

HOOFDSTUK 2.

Toegang tot het park en de tuinen.  

Artikel 5.

 1. Het tuinpark is een openbaar wandelgebied gedurende het gehele jaar. De openings- en sluitingstijden worden aangegeven op bordjes bij de hoofdingang.
 2. De toegankelijkheid van het park is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het stadsdeelbestuur, de huurder (de Bond) en het bestuur van Amstelglorie.
 3. Leden van het bestuur hebben te allen tijde toegang tot de tuinen, evenals de commissieleden en anderen die hiertoe door het bestuur zijn gemachtigd, alsmede door het gemeentebestuur aangewezen ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit de huurovereenkomst, conform het bepaalde in artikel 6 lid 5a van het huurreglement.
 4. Het toegangshek van de hoofdingang dient gedurende het gehele jaar afgesloten te worden volgens de richtlijnen, vermeld  op borden bij deze ingang.
 5. Het toegangshek van het parkeerterrein dient   na aankomst of vertrek altijd gesloten te worden.

HOOFDSTUK 3

Onderhoud en gebruik van tuin en directe omgeving.

Algemeen
Artikel  6.

Het lid behoort:

 1. te zorgen dat de tuin, opstallen en overige bouwwerken in goede staat van onderhoud verkeren.
 2. het pad langs de tuin vrij van begroeiing en schoon te houden tot het midden van het pad.
 3. er voor te zorgen dat ten allen tijde de oorspronkelijke padbreedte gehandhaafd blijft door heggen kort te houden
 4. beschadiging van het pad te voorkomen.
 5. Bomen, heesters en coniferen tenminste 1,50 meter vanaf de slootrand, haag en tuinafscheidingen te planten.
 6. er voor te zorgen dat door de beplanting op zijn tuin geen hinderlijke schaduwwerking ontstaat voor omliggende tuinen.
 7. voor het kappen van bomen een kapvergunning aan te vragen. Deze dient te worden aangevraagd  bij de werk- en beplantingscommissie. Het stadsdeel verleent de vergunning. Onder bomen wordt in deze verstaan, éénstammige bomen met een doorsnede (op 1,30 meter hoogte) van minimaal 10 cm. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste boom.
 8. vòòr het afsluiten van de hoofdwaterleiding in het najaar de stopkraan van de waterleiding af te sluiten en de binnenleiding leeg te maken teneinde bevriezing te voorkomen. Instructies zijn opgesteld in het infoblad en/of op de mededelingenborden/website. Indien het goed afsluiten wordt nagelaten en ontstaat na heropening van de waterleiding waterschade, wordt op basis van het geschatte waterverlies een door het bestuur vastgesteld bedrag  in rekening gebracht bij het betreffende lid, met een minimum van € 11.50.
 9. bij het onderhoud milieuvriendelijke middelen toe te passen.

De individuele volkstuin   

Artikel 7.

Het lid is gehouden aan de volgende bepalingen:

 1. De grond onder de aan de tuin grenzende heg vrij te houden van beplanting. Indien een tuin grenst aan een gazon, geldt dat een rand van 30 cm. van heg tot aan gazon als zwarte grond dient te worden aangehouden, teneinde het netjes maaien van de gazons mogelijk te maken. Over de heg stekende takken, die voor de maaiers in de weg hangen, dienen te worden gesnoeid.
 2. Bomen, heesters, e.d. op de tuin, die door hun omvang overlast bezorgen, dienen tot een hoogte van 3 meter ingekort te worden. dit na beoordeling door de beplantingscommissie. Over de paden en sloten heen hangende takken dienen verwijderd te worden.  Bomen mogen uitsluitend nieuw worden aangeplant na goedkeuring van de Werk- & Beplantingscommissie en mogen niet hoger worden dan 7 meter. Wordt deze boom hoger, dan kan deze ingekort worden  voor rekening van het lid. Het bestuur bepaalt per bestuursbesluit de categoriën.
 3. De totale oppervlakte bebouwing en verharding mag niet meer bedragen dan 30% van de oppervlakte van de tuin.
 4. De hoogte van de heg is maximaal 100 cm. en de breedte aan de voet 50 cm., tenzij door het bestuur anders bepaald. Het is niet toegestaan heggen te maken van dood materiaal, tenzij hiervoor door het bestuur schriftelijk toestemming is gegeven.
 5. Groene aaneengesloten hagen achter de afscheidingsheg zijn niet toegestaan, dus geen hagen van aaneengesloten coniferen e.d. Wel zijn toegestaan gevarieerde struiken en planten tot een maximale hoogte van  1.80 m. Dit ter beoordeling van het bestuur en de werk- en beplantingscommissie.
 6. Nachtverblijf wordt niet toegestaan indien naar het oordeel van de bouwcommissie aan de in het bouwreglement gestelde voorwaarden niet wordt voldaan of indien er daartoe omstandigheden zijn ontstaan (instortingsgevaar, brandgevaarlijke situaties etc.).
 7. Zwembaden op individuele tuinen zijn niet toegestaan, met uitzondering van opblaasbare kinderbadjes met een doorsnee van maximaal 180 cm en een maximale hoogte van 4o cm.

Open vuur   

Artikel 8.

 1. Op last van de overheid (brandweer) het is ten strengste verboden om buiten vuren te stoken in open haarden, tuinhaarden, vuurpotten, vuurkorven of wat dies meer zij. Uitsluitend toegestaan is een barbecue met houtskool, kooltjes of gas.
 2. Bij schade zal het verantwoordelijke lid persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade aan het park, tuinen en opstallen van leden en tuinpark.
 3. Overtredingen van dit artikel worden als zeer ernstig beschouwd en leiden na één waarschuwing van commissieleden, bestuur of politie, bij een volgende overtreding tot een boete.  Bij een volgende  overtreding kan tot een royementsaanvraag worden overgegaan.

 

Tuinen aan aan sloot

Artikel  9

 1. De slootranden dienen jaarlijks te worden opgeschoond. .
 2. Een lid draagt er zorg voor dat de sloten niet verontreinigd worden en geen afval of milieuonvriendelijke stoffen in de sloot kunnen komen.
 3. Bomen, heesters en coniferen e.d. moeten op minimaal 1,50 meter van de slootrand worden geplant.

Zie voor beschoeiingseisen het bouwreglement

Algemeen werk ten behoeve van onderhoud, verbetering  en verfraaiing van het tuinpark en de opstallen.  

Artikel 10

 1. Het park wordt natuurvriendelijk beheerd.
 2. Het algemeen werk zal per lid minimaal 16 en maximaal 24 werkuren per jaar vergen. Het bestuur stelt jaarlijks het aantal uren vast.  Voorts  kan naar noodzaak door een besluit van de ledenvergadering het minimum en maximum aantal werkuren worden uitgebreid of verminderd.Een lid is verplicht de door het  bestuur vastgestelde en opgedragen werkzaamheden, ten behoeve van het beheer en /of onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de begrenzingen van het tuinpark en /of de verenigingseigendommen en opstallen te verrichten. De aanwijzingen hiertoe van de commissies dienen te worden opgevolgd.
 3. Het schema voor het algemeen werk wordt jaarlijks vastgesteld. De data voor het lopende jaar worden bekend gemaakt door de werk- en beplantingscommissie, alsmede het schema voor de indeling van de leden. Dit schema, alsmede de data, wordt in het mededelingenblad geplaatst en in het publicatiebord opgehangen. de leden dienen 10 minuten voor de gepubliceerde aanvangstijd aanwezig te zijn in voor de werkzaamheden geëigende kleding en schoeisel.
 4. Werkuren kunnen niet vooraf worden afgekocht. Leden die tot en met de maand mei in het geheel geen werkuren hebben gemaakt, kunnen deze niet meer inhalen. Dit geldt eveneens voor de periode juni-juli–augustus en de periode september–oktober-november. Deze niet tijdig gemaakte uren worden in de contributieberekening van het volgend jaar (of eerder) als financiële sanctie in rekening gebracht tegen een door het bestuur vast te stellen tarief. Herhaaldelijke overtredingen kunnen voor het bestuur aanleiding zijn voor een royementsaanvraag.
 5. Vrijgesteld van verplichte algemene werkuren zijn bestuursleden, commissieleden en de leden welke de leeftijd van 70 jaar bereikt hebben en minimaal  twee jaar algemene werkzaamheden hebben verricht.
 6. Het bestuur kan leden (gedeeltelijk) vrijstelling verlenen van de werkplicht, als deze leden zich op een bijzondere wijze voor de vereniging verdienstelijk maken.
 7. Leden die bij aanvang van het lidmaatschap ouder zijn dan 70 jaar dienen minimaal twee jaar algemeen werk te verrichten.
 8. Indien een lid verhinderd is te voldoen aan een in de vorige alinea van dit artikel bedoelde oproeping, dient deze te zorgen voor een gezinslid, dan wel een ander lid van de afdeling, welke minimaal 18 jaar is. In bijzonder gevallen kan het bestuur anders beslissen
 9. De leden dienen zich strikt te houden aan het jaarlijks opgestelde werkschema en de daarbij gevoegde aanwijzingen.
 10. Of vervangend algemeen werk of een vervangende datum en tijdstip worden overeengekomen, is louter ter beoordeling van het bestuur of een door het bestuur aangewezen commissie.
 11. De leden dienen de aanwijzingen, welke in het kader van de ARBO wetgeving worden verstrekt, op te volgen.

Materiaal van de vereniging

Artikel  11

A.      Gebruik van materiaal van de vereniging mag alleen onder toezicht en verantwoordelijkheid  van bestuur, commissie-voorzitter of diens plaatsvervanger plaats vinden. Na gebruik moet het gebruikte materiaal direct worden teruggezet.

 1. Het bestuur of commissie is gerechtigd om voor uitgeleend gereedschap een borgsom te vragen.
 2. Het lid is verplicht door zijn of onder zijn verantwoordelijkheid veroorzaakte schade aan het gereedschap, uitgezonderd de normale gebruiksslijtage, aan de vereniging te vergoeden.

HOOFDSTUK 4

 Taxatie van tuinhuisjes en tuinen. (zie ook artikel 15 van het reglement voor de afdelingen )

Artikel  12.

 1. De taxatiecommissies zijn met tenminste drie leden belast met de taxatie van de ter overname aangeboden tuinbeplanting, tuininrichting, opstallen en overige bouwwerken op de tuin.
 2. Indien de taxatiecommissie van oordeel is, dat de opstallen geheel of gedeeltelijk gesloopt dienen te worden,  kunnen  daaruit voortvloeiende kosten door de overige opbrengst en van de taxatie gedekt worden
 3. Indien naar het oordeel van de taxatiecommissies werkzaamheden moeten worden verricht om de tuin ordelijk aan een nieuw lid over te dragen, worden deze in mindering gebracht op de verkoopprijs.
 4. Alleen aard – en nagelvaste delen in het huisje worden door de taxatiecommissie getaxeerd.
 5. Als een tuinlid op zijn voorgenomen besluit het lidmaatschap op te zeggen terugkomt en er is al getaxeerd, dan wordt een door het bestuur vastgesteld bedrag in rekening gebracht.
 6. Indien een lid niet akkoord kan gaan met de getaxeerde waarde van zijn tuin, opstallen en overige bouwwerken kan hij binnen één maand aan de bond van volkstuinders via het bestuur verzoeken een hertaxatie te laten verrichten. De kosten van een hertaxatie zijn voor rekening van de aanvrager en dienen vooraf te worden overgemaakt op de rekening van de bond. De uitspraak van de bond is bindend voor beide partijen.
 7. Taxatiecommissies en bestuur kunnen nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor (niet zichtbare) gebreken die zich voor, tijdens of na de overdracht voordoen

Beëindiging lidmaatschap, inschrijvings- en overdrachtsprocedure percelen met zich daarop bevindende opstal(len) en /of beplanting.

Artikel 13.

 1. De opzegging dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend, waarbij tevens sleutels van alle op de tuin aanwezige opstallen ingeleverd dienen te worden . Het bestuur laat de taxatiecommissies de op het betreffende perceel aanwezige opstallen, overige bouwwerken en beplanting taxeren. Zoveel mogelijk zal getaxeerd worden op de eerste zaterdag na de bestuurszitting, waarin de opzegging werd behandeld. Er wordt niet getaxeerd als het lid dat opzegt geen sleutels heeft ingeleverd of als er door weersomstandigheden niet kan worden getaxeerd. Dan wordt later naar bevinden gehandeld.
  Door opzegging van de huurovereenkomst eindigt tevens het lidmaatschap, behoudens het gestelde in het huurreglement art. 4 sub. 3
 2. Het vertrekkende lid dient de opstallen en tuin op de dag voor de taxatie schoon en opgeruimd te hebben. Indien de taxatie wordt belemmerd wordt naar bevinden getaxeerd.
 3. Wordt een tuin in verwaarloosde toestand achtergelaten, dit naar het oordeel van de taxatiecommissies, dan wordt de tuin voor rekening van de vertrekkende tuinder schoongemaakt. De bedragen worden naar bevinden vastgesteld door het bestuur, de bedragen zijn exclusief het noodzakelijke snoeiwerk. Deze bedragen worden in mindering  gebracht op de taxatieprijs of rechtstreeks in rekening gebracht bij het vertrekkend lid. De bedragen worden jaarlijks marktconform geïndexeerd
 4. Roerende goederen dienen, als het nieuwe lid niet tot overname hiervan bereid is, uit het huisje en van de tuin te worden verwijderd door het vertrekkende lid en voor eigen rekening te worden afgevoerd.
 5. Transacties inzake roerende goederen worden zonder tussenkomst van het bestuur geregeld.
 6. De vrijgekomen tuin(en) met de overnamesommen worden tenminste 14 dagen voor de bestuurszitting bekend gemaakt op het aanbiedingsbord, dat zich bevindt direct naast de ingang van het clubhuis, alsmede op de website.
 7. Zowel leden, die minimaal 2 jaar lid zijn, met in acht name van het bepaalde in artikel 2 lid c van het huurreglement als kandidaat-leden kunnen zich als gegadigden voor de aanbiedingen melden.
 8. De overdracht van tuin en opstallen, inclusief de financiële afhandeling verloopt via het bestuur.
 9. De gegadigde die het langst als kandidaat-lid staat ingeschreven komt in aanmerking voor het lidmaatschap en kan een tuin worden toegewezen. Het bestuur kan in bijzondere gevallen van de volgorde afwijken conform het bepaalde in het huurreglement artikel 3 lid 2. Als een tuin, zoals bedoeld in lid f van dit artikel welke gedurende de in dit lid f genoemde periode, in de eerste aanmeldingsperiode niet  toegewezen wordt, zal het de volgende periode op het aanbiedingsbord worden aangemeld. Deze tuin kan aan de eerstkomende, zich schriftelijk meldende gegadigde, in gebruik worden gegeven.Het bestuur kan in bijzondere gevallen van de volgorde van de ranglijst afwijken conform het bepaalde in het Huurreglement artikel 3, lid 2.
 10. Bij de overdracht wordt een huurovereenkomst opgemaakt en wordt ondertekend door twee bestuursleden en het nieuwe lid. Tevens worden aktes opgemaakt waarin het nieuwe lid zich verplicht de verplichte werkuren uit te voeren en de tuin goed te onderhouden.
 11. Leden die hun tuin opzeggen, maar toch kandidaat-lid willen blijven van de vereniging om eventueel later weer lid te worden, krijgen een nieuw kandidaat-lidmaatschapsnummer op datum. Het oude lidmaatschapsnummer vervalt.

HOOFDSTUK 5

Financiële verplichtingen. (zie ook artikel 7 van de statuten, artikel 22 van het reglement voor de afdelingen)

Artikel 14.

 1. Van het jaarlijks te betalen bedrag aan contributies en bijdragen dient tenminste 50% voor 1 februari te worden betaald en het resterende deel uiterlijk eind juni of volgens andersluidend voorschrift van de penningmeester.
 2. Indien het lid niet voldoet aan zijn verplichting tot tijdige betaling als bedoeld in lid a van dit reglement volgt een aanmaning. Blijft het lid weigeren te betalen dan wordt een incassoprocedure in werking gezet.
 3. Indien een lid op 31 december van enig jaar zijn achterstallige schuld aan de vereniging niet  of niet geheel heeft voldaan, kan het bestuur een royementsprocedure in werking zetten.  Zie art.7 lid 2 sub a. van de statuten van de Bond van Volkstuinders.
 4. De in de reglementen genoemde (of niet genoemde) bedragen die betrekking hebben op waarborgsommen, entreegeld, boetes, administratieve kosten, beroepszaken enz. kunnen eens per drie jaar geïndexeerd worden.
 5. bestuur kan door wijzigingen in het betalingsverkeer een andere betaalwijze bepalen.

Achterstallige betalingen en het opleggen van boetes, het in rekening brengen van kosten.

Artikel 15

 1. Indien een lid niet of niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging voldoet, of naar de mening van het bestuur handelt in strijd met de statuten, de reglementen en besluiten van het bestuur dan wel de vereniging benadeelt, is het bestuur bevoegd het lid te verzoeken zich voor een gesprek op een bepaald tijdstip in het verenigingsgebouw te vervoegen, het lid een boete op te leggen en de kosten in rekening te brengen.
 2. Indien de overtreding is begaan door een aan het lid bekend persoon, zoals een gast of een tijdelijke gebruiker, is het lid aansprakelijk voor de overtreding.

Sancties.  (zie ook de artikelen 25 van de statuten en reglement voor de afdelingen) 

Artikel  16

 1. Personen kunnen, ingeval van een ernstige overtreding of overlast, van een tuin en tuinpark worden verwijderd, eventueel met behulp van de politie.
 2. Het bestuur is gemachtigd geldboetes op te leggen tot een maximum van € 100,00 per overtreding.
 3. Besluit het bestuur op grond van enig reglement een lid voor te dragen tot royement dan wordt het betrokken lid hiervan per aangetekende brief op de hoogte gesteld en wordt gehandeld volgens de statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders.

Geschillen (zie ook artikel 24 reglement v.d. Afdelingen)

Artikel 17

 1. Geschillen tussen leden dienen in eerste instantie door de betrokkenen zelf te worden opgelost. Als dit niet lukt, kan het bestuur worden ingeschakeld.
 2. Klachten en geschillen tussen leden onderling dienen schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
 3. Geschillen tussen leden, die niet door het bestuur kunnen worden opgelost of tussen een lid en bestuur kunnen worden voorgelegd aan het bondsbestuur. Het bondsbestuur kan besluiten om het geschil voor te leggen aan de Commissie van Goede Diensten.

HOOFDSTUK 6.

Slotbepalingen.

Artikel  18.

 1. In gevallen, waarin de statuten en reglementen niet voorzien wordt door het bestuur een voorziening getroffen in overleg met het bondsbestuur.
 2. Voorzover het zaken betreft die uitsluitend Amstelglorie betreffen is het bestuur bevoegd tot het nemen van maatregelen onder nadere goedkeuring van de eerst volgende ledenvergadering.

Goedgekeurd door de afdelingsvergadering d.d. 11 november 2006

Goedgekeurd door het bondsbestuur d.d. 22 januari 2007

Gewijzigd door de afdelingsvergadering d.d. 13 mei 2011