Leefregels Amstelglorie

Informatie en aanwijzingen

Afgiftetijden huisvuil

Je kunt je huisvuil vanaf 1 april tot 30 september storten in de containers naast de tuinwinkel. Tuinafval, hout en ijzer zijn geen normaal huisvuil en dit mag dus niet in de containers worden gestort. Je kunt huisvuil in de containers kwijt op: dinsdag vanaf 17.00 uur uur en zaterdag 10.00 – 12.30 uur.

Het afgegeven van grof­ vuil is niet toegestaan­; dit dient door het lid zelf te worden af­gevoerd naar een gemeentelijk stortplaats buiten het tuinpark. Dicht bij is de Rozenburglaan in Amsterdam-Oost (achter Betondorp).Voor groot grofvuil kunt u contact opnemen met de Bouwcommissie. Hier gelden de storttarieven van het stadsdeel plus ev. bijkomende kosten van Amstelglorie.

Chemisch afval

Klein chemisch afval (accu’s, bat­terij­en, verf) kan niet worden ingeleverd. Ga daarvoor naar de chemisch afvalpunten van het stadsdeel.

Inkoop

Amstelglorie verkoopt tuinmaterialen, aarde, meststoffen enz. enz. Deze materialen worden tegen zeer scherpe prijzen ingekocht. We bieden deze service aan de leden zodat ze niet zelf hoeven te slepen met allerlei tuinmaterialen.

Openingstijden: ‘s-zaterdags van 10.00 – 12.30 uur.
In koop is geopend in de periode eind maart tot half oktober

Butagas verkoop In de toko (naast het clubgebouw) gedurende de periode ­april tot en met september gedurende openingstijden en de overige maan­den zie mededeling op toko-deur.

Toko

Amstelglorie heeft een eigen winkel voor levensmiddelen. De winkel is elke dag geopend in de periode mei, juni, juli en augustus en voor de overige perioden kijk op openingstijden op de tokodeur.

Openings- en sluitingstijden park

Ons volkstuinpark is een ‘openbaar park’, dat wil zeggen, dat het in principe voor iedereen toegankelijk is tijdens de periode april-oktober.

Personen beneden 18 jaar mogen, indien hun ouders/verzorgers geen lid van Amstel­glorie zijn, uitsluitend onder geleide van een meerderjarige het complex bezoeken.

Amstelglorie heeft twee afsluitbare toegangshekken, één bij de hoofdingang en één bij de parkeerplaats. Elk lid van Amstelglorie is in het bezit van minimaal één sleutel, die op beide hekken past. Tijdens de bestuurszittingen kunt u een extra sleutel aanschaffen, tegen betaling van € 23,- statiegeld.

Het toegangshek bij de hoofdingang dient tijdens de periode april-oktober vanaf 19.00 uur  door  ieder lid te worden afgesloten. In de overige maanden dient het hek altijd op slot te worden gedaan. De sluitingstijden staan op het toegangshek vermeld.

Het toegangshek van de parkeerplaats dient altijd afgesloten te worden, zowel bij binnenkomst als bij vertrek.

Website

Amstelglorie heeft een eigen, uitgebreide website nl. www.amstelglorie.nl. Hier wordt ook steeds actuele informatie gepubliceerd evenals vrijgekomen tuinen. Een regelmatig bezoek loont de moeite. Alle leden met een mail-adres (voor zover bekend) worden via email op de hoogte gebracht van actuele zaken. Aanmelden via info@amstelglorie.nl.

Waterleiding

Amstelglorie is aangesloten op het openbaar waterleidingnet en dat zijn eveneens de meeste tuinen. Indien zich op een tuin geen waterlei­dingaansluiting bevindt, is deze nooit aangelegd; een aansluitingspunt bevindt zich dan ter hoogte van de tuinafscheiding en de grasstrook of het pad.

De waterleiding is buiten gebruik gedurende de periode half november/half maart. U dient in oktober uw hoofdkraan (meestal in een water­putje naast huis of schuur) af te sluiten; hetaftapkraantje open te draaien en al het water uit de leidingen binnenshuis te blazen. Ook de eventueel aanwezige geyser, stortbak en toilet­pot kunt u het best geheel van water ontdoen. De kans op bevriezing is dan nihil. Daarna draait u ook het aftapkraantje weer dicht.

In maart kunt u nadat de openbare waterleiding weer is aangesloten, de hoofd­kraan opendraaien (let op: aftapkraantje dicht!) en direct op lekkages controleren en eventueel repareren.

Laat u dit alles na, dan ontstaat er na een vorstperiode lekkage, waarvan u en het complex veelal grote schade ondervinden. Blijkt na controle, dat er na het openen van de waterleiding in maart, in uw huis lekkages ontstaan ofwel uit kranen water stroomt, dient u een vergoeding te betalen van minimaal  €12,50, of zoveel meer als het geschatte waterverlies.

Lekkages van het waterleidingnet vanaf de stopkraan van het openbare net zijn voor uw rekening; het  is verantwoordelijk voor de overige leidingen. Indien lekkages zijn ontstaan door onachtzaamheid (bv. doorsteken van de leiding bij graafwerk) is de tuinder voor de kosten aanspreekbaar.

Vermoedt u op het algemene gedeelte van het park een waterleidinglekkage, meldt dit dan direct aan het bestuur. Ook u betaalt mee aan het waterverlies.

Sproeien met leidingwater

Wees met het gebruik van leidingwater uiterst zorgvuldig. Bedenk, dat bij langdu­rige droogte slechts het sproeien van éénjarige en gras effectief is. Vaste planten en heesters wortelen zodanig diep, dat het daar altijd wel vochtig is. En denk er om: al dat water betaalt u zelf! Het is niet toegestaan te sproeien tussen 9.00 en 19.00 uur. Sproei indien gewenst uitsluitend in de avonduren dit is het meest effectief voor zowel de planten en gras als voor het waterverbruik.

Tuinafval

Er bestaat geen gelegenheid om uw groenafval op het complex af te voeren. U dient hiervoor zelf te zorgen. Dat gaat heel eenvoudig door het zelf aanleggen van een composthoop of -bak.

Het is uitdrukkelijk verboden om groenafval te dumpen op of in het openbaar gedeelte van Amstelglorie. Overtreders worden beboet.       

Snoeihout aanleveren

Gedurende de periode 15 oktober tot 15 maart kan snoeihout worden aan­geleverd, dat door Amstelglorie wordt ver­werkt m.b.v. een takkenkraker. In het najaar ontvangt u informatie over hoe en waar het hakselmateriaal aangeleverd kan worden. De afgelopen jaren is dat steeds met gekleurde linten aangegeven. Het is niet toegestaan snoeihout op andere plaatsen te deponeren dan de aangegeven plaatsen.

Om het de hakselaars gemakkelijk te maken, lever je het snoeihout als volgt aan: alleen takken, dikke kant van de tak naar het pad, geen kluiten (deze zelf afvoeren), takken met doorns graag apart leggen, geen compost erbij leggen (bladeren, stengels, wortels en ander verteerbaar materiaal). Dank namens de hakselploeg!

Transport op de tuin

Het is niet toegestaan met auto’s op het complex te rijden (m.u.v. am­bulance, doktoren, brandweer en politie). Slechts in noodgevallen kunt u via de Beplantingscommissie de blok­keerpaaltjes (tijdelijk) laten weghalen. Indien u problemen heeft met het brengen van zwaar materi­aal naar uw tuin, kunt u via de Werk & Beplan­tingscommissie een kar lenen, die u met hand­kracht dient laten rijden. Voor heel zwaar vervoer kunt u i.o.m. de commissie een trekker met aanhanger laten rijden, tegen een tarief van € 10,- per rit.

Zwembadjes

Zwembaden zijn niet toegestaan met uitzondering van opblaasbare kinderbadjes met een doorsnede van maximaal 180 cm en een hoogte van 40 cm. Overtreders zullen worden beboet en krijgen een extra waterrekening voorts zullen zij de aanwijzingen dienen op te volgen om het zwembad te verwijderen.

Baggeren

Baggeren op Amstelglorie is een must. De waterhuishouding is een kwetsbaar onderdeel van ons park mede omdat we een polder zijn. Indien uw tuin aan de sloot ligt, bent u verplicht uw sloot jaarlijks te bag­geren in de periode vanaf 1 oktober tot half december. Bij de Werk- & Beplantingscommissie kunt u daartoe een bagger­beugel lenen, tegen een borg van € 25,- indien voorradig. Verstandiger is het zelf een baggerbeugel aan te schaffen. U kunt dit doen bij de inkoop. Een maal per drie jaar wordt strenger gecontroleerd of er gebaggerd wordt. U krijgt dan een brief waarin u dient aan te geven of u zelf baggert of dat u dit wordt uitbesteed aan het park. De kosten bij uitbesteding worden jaarlijks vastgesteld op basis van een marktconforme vergoeding.  Sinds enkele jaren is het plan om het baggeren uit te besteden. Dat is voor de sloten links van de Berkenlaan  eind 2011 gebeurd. De overige sloten tussen de tuinen in staan in de planning. In de tussentijd is het aan te bevelen, dat de tuinders zelf hun deel van de sloot bijhouden, ook daar waar de nieuwe schoeiing is aangebracht, op de manier als beschreven in  het doorgehaalde gedeelte van deze allinea.

Huisdieren

Het hebben van gangbare huisdieren is op Amstelglorie toegestaan. Pluimvee houden daarentegen is niet geoorloofd. Het belangrijkste criterium waaraan u moet denken bij dit soms nogal controversiële onderwerp, is de mate van overlast, waarvoor sommige soorten huisdieren kunnen zorgen. Wat voor de één de kat van de buren is, die door de tuin loopt en wellicht iets achterlaat, is voor de ander dat eeuwige geblaf van de waakse hond van een buurman. Een beetje opletten op het gedrag van het eigen huisdier en wat tolerantie voor de ander is de enige remedie om ‘stammenstrijd’ tussen honden- en kattenbe­zitters te voorkomen.

Honden dienen buiten de tuin aangelijnd aan hun baas te zijn en buiten het complex te worden uitgelaten. Denkt u er daarbij tevens aan, dat de parkeerruimte en de berm van de Jan Vroegopsingel niet als hondentoilet te gebruiken, om te voorkomen, dat de uitstappende automobilisten op een verrassing onder hun schoenen worden getrakteerd.

Katten kunt u, net als in de stad, aanleren op de bak hun behoefte te doen.

Composteren

Elke verstandige tuinder bouwt zijn eigen composthoop. U kunt uw groene afval met hulp van moeder natuur, een handje compostmaker (bij de inkoop te koop) en wat tuinaarde, verwerken tot waardevolle meststof voor eigen gebruik.
Voor elke composthoop geldt volgens de reglementen, dat deze aan het oog onttrokken dient te zijn. Dus geen hoop of bak langs heg of grasstrook, maar op een onopvallende plaats in de tuin.

Logeerhuis

Op Amstelglorie is één tuin geschikt gemaakt voor bewoning door gehandicap­ten. In de periode van april tot september kan deze tuin per week worden gehuurd. Inlichtingen bij logeerhuis@amstelglorie.nl

Rolstoel

Er bestaat de mogelijkheid om een rolstoel te lenen, indien u of uw bezoek daar tijdelijk van gebruik moet maken. Deze rolstoel is te bevragen bij de Werk- & of bij de leden van de E.H.B.O.-commissie.

Gemotoriseerd verkeer

Leden, die een medische verklaring kunnen overleggen, dat zij vanwege lichamelijke beperking voor hun mobiliteit op het complex van een bromfiets, Arola, of andersoortig gemotoriseerd vervoer gebruik moeten maken, kunnen elk jaar hiertoe een verzoek bij het bestuur indienen. Uiteraard wordt er van u dan verlangd om stapvoets te rijden.

12 Volt installaties

Met behulp van een aantal zonnepanelen en een regelaar kunt u elektrische stroom opwekken en in de accu(‘s) opslaan. De bouwvoorschriften stellen, dat u maximaal 3m2 panelen op het dak mag plaatsen. Het verdient aan­beveling de panelen als u niet meer op de tuin woont en de accu’s niet meer opgeladen hoeven te worden, ook al is het nog geen oktober, van het dak te halen, aangezien het dievengilde het zonnepaneel ook als gewild object heeft ontdekt. U bent bij diefstal toch altijd uw eigen risico kwijt en dat is ook zonde van het geld.

Kappen van bomen

Voor het kappen van bomen dient door u bij stadsdeel Watergraafsmeer een kapver­gunning te worden aangevraagd. Op onze website staat uitvoerig beschreven hoe een kapvergunning aan te vragen;   De betrokken boom dient u van een merkteken te voorzien. Na inspectie door het stadsdeel ontvangt u dan een vergunning (of niet). De kosten van de vergunning bedraagt € 5,00 – € 25.00 per boom.
Onder bomen wordt verstaan éénstammige bomen, met een stamdoorsnede van minimaal tien cm op 130 cm hoogte. Ver insnoeien, waarna de boom weer doorgroeit, is overigens geen kap. Het kappen van bomen zou ook door Amstelglorie kunnen worden gedaan.

Parkeren

Amstelglorie heeft een parkeerplaats, waar met gemak alle leden hun auto kwijt kunnen. Parkeert u uw auto toch op de Jan Vroegopsingel, doe dat dan zodanig, dat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt. Zet uw auto zo ver mogelijk in de berm en laat het uitzicht op de ingang vrij. Uw fietsende mede-tuinders zijn u er dankbaar voor. Amstelglorie heeft 20 parkeervergunningen voor plaatsen op de Jan Vroegopsingel voor oudere of  anderszins daarvoor in aanmerking komende tuinders. Dit i.v.m. de loopafstand naar de eigen tuin. Elke 2 jaar worden deze opnieuw uitgegeven. Eind 2015 is het weer zover. Op de singel geldt vrij parkeren – met parkeerschijf – voor een periode van 3 uur. Tussen 19.00 uur en 07.00 uur vrij parkeren langs de blauwe lijn en in parkeervakken.

Parkeerterrein Amstelglorie

Het parkeerterrein is uitsluitend bestemd voor leden van Amstelglorie. Er is een kleine parkeerstrook beschikbaar gesteld voor aanhangwagens die uitsluitend met toestemming van het bestuur geparkeerd kunnen worden. Het bestuur verstrekt een vergunning tegen een vergoeding van € 25,- per jaar, Een sticker met kenteken wijst de parkeerplaats aan.
Aanhangwagens die zonder vergunning worden neergezet worden voor risico van de eigenaar verwijderd van het parkeerterrein.
Het is niet toegestaan gedurende de periode 15 oktober t/m 15 maart op de parkeerplaats  tussen 20.00 uur en 06.00 uur personenwagens te parkeren.
Ook is het niet toegestaan om caravans, kampeerwagens dan wel campers of soortgelijke vervoermiddelen te parkeren. Dit staat tevens vermeld in het  Reglement voor de Afdelingen vande  Bond van Volkstuinders.

Ongevallenverzekering

Amstelglorie heeft een ongevallenverzekering lopen, die de leden en gezinsleden schadeloos stelt in geval van ongevallen tijdens de werkuren en tijdens bestuur­lijke dan wel commissie-aktiviteiten. De dekking geldt tot de leeftijd van 75 jaar. Daarnaast heeft het complex ook een W.A.-verzekering.

Butagasvoorschriften

Zie voor de uitgebreide voorschriften de bouwreglementen.

Mededelingenborden

Amstelglorie bezit twee mededelingenborden, één vlak voorbij het clubgebouw en één bij de ingang na het parkeerterrein. Op deze borden worden medede­lingen van commissies en bestuur, oproepen en een agenda van gebeurtenissen gepubliceerd. Het schema voor de werkuren hangt er, alsmede een ledenlijst op alfabet met vermelding van het tuinnummer. Indien u zelf een mededeling kwijt wil (bv. verloren sleutels, weggevlogen parkiet o.i.d.) kunt u de Werk- & Beplantingscommissie vragen dit (kleine) bericht op te hangen. Het is niet toegestaan met plakband o.i.d. uw bericht op het glas vast te plakken.

Verzekeringen

De mogelijkheid bestaat uw opstallen tegen brand en inbraak te verzekeren. Daartoe heeft de Bond van Volkstuinders een collectieve verzekering afgesloten via makelaar A.O.N. Nederland voor alle volkstuincomplexen in Amsterdam.

De mogelijkheden tot verzekeren zijn:

 1. Brandverzekering opstallen en inboedel. Verzekerd bedrag wordt periodiek vastgesteld door een taxatiebureau waarbij uitbestede herbouwwaarde als maatstaf wordt genomen.
 2. Gecombineerde brand/inbraakverzekering. Minimum verzekerd bedrag  inbraak
  € 3000,-.
 3. Voor de premiehoogte raadplege men de bij de jaarnota gevoegde kostenspecificatie.

De verzekering wordt op tuinnummer afgesloten en gaat over op een nieuw lid.
Op onze site kunt u lezen hoe  u de verzekerde waarde, indien nodig, aan kunt pas­sen. Voor het meerbedrag aan premie krijgt u een rekening toegestuurd.

Verkorte voorwaarden

Brand/Storm/Bliksem/Verzekering

 1. Tuinhuisjes/schuren

De verzekering op gebouwen geschiedt op basis van de volle herbouwwaarde, zonder verplichting van nieuwbouw. Onder herbouwwaarde wordt verstaan het bedrag, benodigd voor de herbouw van het verzekerde gebouw, onmiddellijk na het voorval, op dezelfde plaats met dezelfde bestemming. Er bestaat geen plicht tot herbouw.

 1. Inboedel

Hiertoe behoren alle roerende zaken, behorende tot de particuliere huishou­ding van verzekerde en zijn gezin, met uitzondering van motorvaartuigen, caravans en andere motorrijtuigen dan bromfietsen.

Onder inboedel is mede begrepen geld en geldswaardig papier, echter tot een maximum van 10% van het per lid ver­zekerd bedrag, doch voor niet meer dan € 1.360,-. per lid van de huishou­ding. Dit geldt dus alleen voor brand en niet bij inbraak.

Onder inboedel is mede begrepen schilderwerk, betimmeringen, alsmede afneembare delen van de opstallen zoals zonwering, rolluiken, zonnepanelen, antennes enz.

Onder storm wordt verstaan windsnelheden van meer dan 14 meter per seconde (windkracht 7).

 1.  Glasbreuk

Geldt voor alle glas, dienende tot lichtdoorlating, incl. glas in een windscherm. Tevens zijn de kosten voor het aanbrengen van een noodvoor­ziening inbegrepen. Uitgesloten is geëtst, gebogen, thermopane of gebrand­schilderd glas en schade ontstaan door verzakking, bewerking van het glas of gebrek aan onderhoud van kozijnen.

 1.  Eigen risico

Voor alle braak en brandschade €45,00. Voor glasschade geen eigen risico.

Braak/vandalisme

Inbraak vindt plaats als de dader van de inbraak zich toegang heeft verschaft tot het tuinhuis door braak van buiten af (sporen van braak).

Vandalisme is het moedwillig schade aanbrengen aan verzekerde zaken.

Uitsluitingen van de inbraak/vandalisme dekking

 1. gedurende het hele jaar:
 • geld en geldswaardig papier
 • sieraden
 • rijwielen en bromfietsen.
 1. in de periode 1 november/31 maart:
 • beeld- en geluidsapparatuur, zoals foto-, video en filmap­para­tuur, zonnepanelen en schotelantennes.
 1. de dekking is ten aanzien van elektrisch en accugereedschap, accu’s en aggregaten  gedurende de periode 1/10 en 1/4 van elk jaar beperkt tot maxi­maal 10% van het verzekerde nieuwwaarde bedrag.

Algemeen

De verzekerde zaken zijn tevens verzekerd op andere plaatsen op het complex (b.v. een uitgeleend stuk gereedschap) en elders binnen Nederland voor ten hoogste 10% van het verzekerde bedrag.

Boven de verzekerde som zijn ook verzekerd schade aan de tuin met een maximum van 10% van het verzekerde bedrag; opruimingskosten tegen eenzelfde maximum.

Nieuwwaarde

De verzekering geschiedt ten aanzien van de inboedel op basis van nieuw­waarde. Hier wordt onder verstaan het bedrag, dat nodig zou zijn om nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen.

Indien het beschadigde te herstellen valt, wordt het verschil vergoed tussen nieuwwaarde en restantwaarde, òf de kosten van herstel.

Uitgesloten van nieuwwaarde vergoeding zijn:

 • voorwerpen, waarvan de dagwaarde minder bedraagt  dan 40% van de nieuw­waarde.
 • voorwerpen, die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren.
 • aanhangwagens en vaartuigen.
 • voorwerpen met antiquarische of zeldzaamheidswaarde.

Vervaldatum en opzeggingstermijn
De verzekerde periode loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.

Opzeggen van de verzekering dient te geschieden voor 1 oktober bij de pen­ningmeester of de administratieve commissie.

Procedure bij schade
Indien er bij u is ingebroken dient u het volgende te doen:

 • aangifte doen bij politiebureau Linnaeusstraat  of via internet (www.politie-amsterdam-amstelland.nl)
 • een schadeformulier aanvragen bij de administratieve commissie emailadres verzekering@amstelglorie.nl  (tel nr. zie clubblad) en indien deze niet bereikbaar is, bij de penningmeester.
 •  het formulier volledig en juist invullen, zoveel mogelijk reke­ningen bijvoegen en dit alles via de administratieve commissie of penningmeester op te sturen; deze dient een handtekening te plaatsen.
 • uitbetaling geschiedt door tussenkomst van het complex.
 • in geval van brand of vandalisme kunnen de daartoe uitgekeerde bedragen door het complex tot zekerheid worden gebruikt en pas worden uitgekeerd als verzekerde voor opruiming van de schade heeft gezorgd.

Uitbetaling schade
Nadat de schade is getaxeerd en tot uitkering is besloten door de ver­zekeraar, krijgt de penningmeester van Amstelglorie bericht, dat de uitkering betaal­baar wordt gesteld.  Na een week is dan het schadebedrag op de giro van Amstelglorie bijgeschreven, waarna het per omgaande aan het lid wordt doorbetaald. Indien de uitkering na 30 juni plaats vindt en het lid heeft nog schulden uit hoofde van contributie o.i.d., kan de penningmeester de uitkering verrekenen met de nog openstaande schuld. In geval van brand zal een bedrag worden ingehouden ter zekeringstelling voor de door de verzekeraar mede uitgekeerde ‘opruimkosten’ en worden uitbetaald, als de restanten na de brand zijn opgeruimd.

Tenslotte:
Het spreekt vanzelf dat het in aller belang is een zo laag mogelijke premie te betalen, dat kunt  u bereiken door bij schade een reële aangifte te doen. Op onze website kunt u de gehele polis raadplegen.

Ontspanning en educatie

Ons complex telt een aantal commissies en werkgroepen, die zorgen voor ontspan­ning en educatie in een bijzonder gevarieerde vorm.

 1.  Educatieve of leerzame ontspanning

Amstelglorie vrijwilligers organiseren regel­matig voor­lichtingsavonden, rondlei­dingen ed.  Deze avonden worden op het mededelin­genbord aangekondigd.

Indien mogelijk wordt er jaarlijks een tentoonstelling van bloemen, planten en fruit, alsmede artistieke uitingen van de clubs, meestal in augustus georganiseerd, waar ook een bloem­schik­wedstrijd aan is verbonden, alsmede een jeugd-bloemencorso.

Amstelglorie organiseert voor scholen basisonderwijs educatieve ochtenden.

 1. Ontspanning, spel en sport
 • Damesgymnastiek op de maandagmorgen, vanwege de ruimte in ons club­gebouw voor een gelimiteerd aantal deelneemsters.
 • Klaverjassen vindt plaats op de maandagavond in de periode mei/september.
 • Elke vrijdagavond is het clubgebouw van 20 tot 01.00 uur geopend voor allerlei ontspannende activiteiten (tafeltennis, sjoelen,kaarten, lekker kletsen, darten etc.) en dat alles onder het genot van een hapje en een drankje.
 • Amstelglorie heeft een jeu-de-boules baan. Hierop worden elk jaar enkele toernooien georganiseerd. Van mei/augustus elke vrijdag vanaf 19.00 vrij spel op de baan. Daarnaast kunt u zich er privé op deze leuke sport uitleven. Uiteraard ook op de paden van het complex.
 • Er worden door de daartoe bestaande commissies regelmatig avonden en dagen georganiseerd, waar u zich lekker kunt ontspannen of inspannen.
 • Voor de handwerkliefhebster zijn er een kralenclub en een hobbyclub.
 • Amstelglorie telt ook een eigen muziekgroep de Amstel-G-Band. Gespecialiseerd in rock en hits. Regelmatig worden er muziekmiddagen gehouden en treedt de band op feestavonden in het clubhuis op.
 • Deze zaken worden georganiseerd door enkele vrijwilligers in Jeugd- & Ontspan­ningscommissie en de Barcommissie. Anderen  organiseren een specifieke bezigheid  of leiden een clubje. Nieuwe leden of ac­tiviteiten zijn altijd welkom, mits in samenspraak met het bestuur opgezet.