Leefregels Amstelglorie

Tuinen om zelf in te tuinieren
We zijn een vereniging van tuinders. Dat wil zeggen dat je als verenigingslid plezier schept in het onderhouden van je tuin en tuinhuis. Amstelglorie verwacht dus van jou dat je actief tuiniert en veel van je tuin gebruikmaakt. Oneigenlijk gebruik van je tuin willen we voorkomen en waar nodig aanpakken.
Lees verder over wat de norm is op het tuinpark en wat we bedoelen met oneigenlijk gebruik.

Vrijwilligerswerk
Als tuinpark draaien we op vrijwilligerswerk. Daarom vragen we aan alle tuinders om naast de verplichte (zaterdagse) tuindiensten om je ook in te zetten als vrijwilliger op andere vlakken. Dat kan zijn als bestuurslid, bij een commissie of werkgroep, als hulp achter de bar, bij de educatie, voor de kweektuin of door iets te organiseren. Lees meer over het vrijwilligerswerk op Amstelglorie

Afgiftetijden huisvuil
Je kunt je huisvuil kwijt in de minipers naast de tuinwinkel. Tuinafval, hout en ijzer zijn geen normaal huisvuil en dit mag dus niet in de minipers worden gestort.
Lees ook: Afval, wat kun je waar kwijt?.

Parkwinkel
Amstelglorie heeft een eigen winkel voor levensmiddelen. De winkel is open gedurende het tuinseizoen: van woensdag t/m zondag, van 10-19 uur (met uitzondering van regenachtige dagen).
Butagas verkoop: gedurende de openingstijden.

Tuinwinkel
Amstelglorie verkoopt tuinmaterialen, aarde, meststoffen etc. Deze materialen worden tegen zeer scherpe prijzen ingekocht. We bieden deze service aan de leden zodat ze niet zelf hoeven te slepen met allerlei tuinmaterialen.

Openingstijden: ‘s-zaterdags van 10.00 – 12.30 uur.
Inkoop is geopend in de periode eind maart tot half oktober

Openings- en sluitingstijden park
Ons volkstuinpark is een ‘openbaar park’, dat wil zeggen, dat het in principe voor iedereen toegankelijk is tijdens de periode april-oktober.

Personen beneden 18 jaar mogen, indien hun ouders/verzorgers geen lid van Amstel­glorie zijn, uitsluitend onder geleide van een meerderjarige het complex bezoeken.

Amstelglorie heeft twee afsluitbare toegangshekken, één bij de hoofdingang en één bij de parkeerplaats. Elk lid van Amstelglorie is in het bezit van minimaal één sleutel, die op beide hekken past. Tijdens de bestuurszittingen kunt u een extra sleutel aanschaffen, tegen betaling van € 23,- statiegeld.

Het toegangshek bij de hoofdingang dient tijdens de periode april-oktober vanaf 19.00 uur  door  ieder lid te worden afgesloten. In de overige maanden dient het hek altijd op slot te worden gedaan. De sluitingstijden staan op het toegangshek vermeld.

Het toegangshek van de parkeerplaats moet altijd afgesloten worden, zowel bij binnenkomst als bij vertrek.

Website en e-mail
Op de website www.amstelglorie.nl vind je steeds actuele informatie. Alle leden met een mail-adres (voor zover bekend) worden via e-mail en nieuwsbrief op de hoogte gebracht van actuele zaken. Aanmelden via info@amstelglorie.nl

Waterleiding
Amstelglorie is aangesloten op het openbaar waterleidingnet en dat zijn eveneens de meeste tuinen. Indien zich op een tuin geen waterlei­dingaansluiting bevindt, is deze nooit aangelegd; een aansluitingspunt bevindt zich dan ter hoogte van de tuinafscheiding en de grasstrook of het pad.

De waterleiding is buiten gebruik gedurende de periode half november/half maart. U dient in oktober uw hoofdkraan (meestal in een water­putje naast huis of schuur) af te sluiten; hetaftapkraantje open te draaien en al het water uit de leidingen binnenshuis te blazen. Ook de eventueel aanwezige geyser, stortbak en toilet­pot kunt u het best geheel van water ontdoen. De kans op bevriezing is dan nihil. Daarna draait u ook het aftapkraantje weer dicht.

In maart kunt u nadat de openbare waterleiding weer is aangesloten, de hoofd­kraan opendraaien (let op: aftapkraantje dicht!) en direct op lekkages controleren en eventueel repareren.

Laat u dit alles na, dan ontstaat er na een vorstperiode lekkage, waarvan u en het complex veelal grote schade ondervinden. Blijkt na controle, dat er na het openen van de waterleiding in maart, in uw huis lekkages ontstaan ofwel uit kranen water stroomt, dient u een vergoeding te betalen van minimaal  €12,50, of zoveel meer als het geschatte waterverlies.

Lekkages van het waterleidingnet vanaf de stopkraan van het openbare net zijn voor uw rekening; het  is verantwoordelijk voor de overige leidingen. Indien lekkages zijn ontstaan door onachtzaamheid (bv. doorsteken van de leiding bij graafwerk) is de tuinder voor de kosten aanspreekbaar.

Vermoed je op het algemene gedeelte van het park een waterleidinglekkage, meld dit dan direct aan het bestuur. Ook jij betaalt mee aan het waterverlies.

Sproeien met leidingwater
Wees met het gebruik van leidingwater uiterst zorgvuldig. Bedenk, dat bij langdu­rige droogte slechts het sproeien van éénjarige en gras effectief is. Vaste planten en heesters wortelen zodanig diep, dat het daar altijd wel vochtig is. En denk er om: al dat water betaalt u zelf! Het is niet toegestaan te sproeien tussen 9.00 en 19.00 uur. Sproei indien gewenst uitsluitend in de avonduren dit is het meest effectief voor zowel de planten en gras als voor het waterverbruik.

Tuinafval
Er bestaat geen gelegenheid om uw groenafval op het complex af te voeren. U dient hiervoor zelf te zorgen. Dat gaat heel eenvoudig door het zelf aanleggen van een composthoop of -bak.
Het is uitdrukkelijk verboden om groenafval te dumpen op of in het openbaar gedeelte van Amstelglorie.

Snoeihout aanleveren
Gedurende de periode 15 oktober tot 15 maart kan snoeihout worden aan­geleverd, dat door Amstelglorie wordt ver­werkt m.b.v. een takkenkraker. In het najaar ontvangt u informatie over hoe en waar het hakselmateriaal aangeleverd kan worden. De afgelopen jaren is dat steeds met gekleurde linten aangegeven. Het is niet toegestaan snoeihout op andere plaatsen te deponeren dan de aangegeven plaatsen.

Om het de hakselaars gemakkelijk te maken, lever je het snoeihout als volgt aan: alleen takken, dikke kant van de tak naar het pad, geen kluiten (deze zelf afvoeren), takken met doorns graag apart leggen, geen compost erbij leggen (bladeren, stengels, wortels en ander verteerbaar materiaal). Dank namens de hakselploeg!

Transport op de tuin
Het is niet toegestaan met auto’s op het complex te rijden (m.u.v. am­bulance, doktoren, brandweer en politie). Slechts in noodgevallen kunt u via de Beplantingscommissie de blok­keerpaaltjes (tijdelijk) laten weghalen. Indien u problemen heeft met het brengen van zwaar materi­aal naar uw tuin, kunt u via de Werk & Beplan­tingscommissie een kar lenen, die u met hand­kracht dient laten rijden. Voor heel zwaar vervoer kunt u i.o.m. de commissie een trekker met aanhanger laten rijden, tegen een tarief van € 10,- per rit.

Zwembadjes
Zwembaden zijn niet toegestaan met uitzondering van opblaasbare kinderbadjes met een doorsnede van maximaal 180 cm en een hoogte van 40 cm. Overtreders zullen worden beboet en krijgen een extra waterrekening voorts zullen zij de aanwijzingen dienen op te volgen om het zwembad te verwijderen.

Sloten vrijhouden
Voor tuinen die aan een sloot grenzen geldt dat de tuinder de sloot naast de tuin moet schoonhouden. Dat betekent vrijmaken van waterplanten en overhangende takken. Bij de WBC is een waadpad verkrijgbaar om als nodig in de sloot de kunnen (zorg altijd dat je dit met meerdere personen doet, niet alleen).

Huisdieren
Het hebben van gangbare huisdieren is op Amstelglorie toegestaan. Pluimvee houden daarentegen is niet geoorloofd. Het belangrijkste criterium waaraan u moet denken bij dit soms nogal controversiële onderwerp, is de mate van overlast, waarvoor sommige soorten huisdieren kunnen zorgen. Wat voor de één de kat van de buren is, die door de tuin loopt en wellicht iets achterlaat, is voor de ander dat eeuwige geblaf van de waakse hond van een buurman. Een beetje opletten op het gedrag van het eigen huisdier en wat tolerantie voor de ander is de enige remedie om ‘stammenstrijd’ tussen honden- en kattenbe­zitters te voorkomen.

Honden dienen buiten de tuin aangelijnd aan hun baas te zijn en buiten het complex te worden uitgelaten. Denkt u er daarbij tevens aan, dat de parkeerruimte en de berm van de Jan Vroegopsingel niet als hondentoilet te gebruiken, om te voorkomen, dat de uitstappende automobilisten op een verrassing onder hun schoenen worden getrakteerd.

Katten houd je het liefst thuis! Lukt dat niet, dan kun je ze, net als in de stad, aanleren op de bak hun behoefte te doen. Houd ze verder zoveel mogelijk op eigen tuin!

Composteren
Elke verstandige tuinder bouwt zijn eigen composthoop. U kunt uw groene afval met hulp van moeder natuur, een handje compostmaker (bij de inkoop te koop) en wat tuinaarde, verwerken tot waardevolle meststof voor eigen gebruik.
Voor elke composthoop geldt volgens de reglementen, dat deze aan het oog onttrokken dient te zijn. Dus geen hoop of bak langs heg of grasstrook, maar op een onopvallende plaats in de tuin.

Logeerhuis
Op Amstelglorie is één tuin geschikt gemaakt voor bewoning door gehandicap­ten. In de periode van april tot september kan deze tuin per week worden gehuurd. Inlichtingen bij logeerhuis@amstelglorie.nl

Rolstoel
Er bestaat de mogelijkheid om een rolstoel te lenen, indien u of uw bezoek daar tijdelijk van gebruik moet maken. Deze rolstoel is te bevragen bij de Werk- & of bij de leden van de E.H.B.O.-commissie.

Gemotoriseerd verkeer
Leden, die een medische verklaring kunnen overleggen, dat zij vanwege lichamelijke beperking voor hun mobiliteit op het complex van een bromfiets, Arola, of andersoortig gemotoriseerd vervoer gebruik moeten maken, kunnen elk jaar hiertoe een verzoek bij het bestuur indienen. Uiteraard wordt er van u dan verlangd om stapvoets te rijden.

12 Volt installaties
Met behulp van een aantal zonnepanelen en een regelaar kunt u elektrische stroom opwekken en in de accu(‘s) opslaan. De bouwvoorschriften stellen, dat u maximaal 3m2 panelen op het dak mag plaatsen. Het verdient aan­beveling de panelen als u niet meer op de tuin woont en de accu’s niet meer opgeladen hoeven te worden, ook al is het nog geen oktober, van het dak te halen, aangezien het dievengilde het zonnepaneel ook als gewild object heeft ontdekt. U bent bij diefstal toch altijd uw eigen risico kwijt en dat is ook zonde van het geld.

Kappen van bomen
Voor het kappen van bomen kun je bij stadsdeel Watergraafsmeer een kapver­gunning aanvragen. Deze aanvraag verloopt via Amstelglorie.
Lees alles over het aanvragen van een kapvergunning

Parkeren
Amstelglorie heeft een parkeerplaats, waar met gemak alle leden hun auto kwijt kunnen. Parkeert u uw auto toch op de Jan Vroegopsingel, doe dat dan zodanig, dat de verkeersveiligheid niet in gevaar komt. Zet uw auto zo ver mogelijk in de berm en laat het uitzicht op de ingang vrij. Uw fietsende mede-tuinders zijn u er dankbaar voor. Amstelglorie heeft 20 parkeervergunningen voor plaatsen op de Jan Vroegopsingel voor oudere of  anderszins daarvoor in aanmerking komende tuinders. Dit i.v.m. de loopafstand naar de eigen tuin. Elke 2 jaar worden deze opnieuw uitgegeven. Eind 2015 is het weer zover. Op de singel geldt vrij parkeren – met parkeerschijf – voor een periode van 3 uur. Tussen 19.00 uur en 07.00 uur vrij parkeren langs de blauwe lijn en in parkeervakken.

Parkeerterrein Amstelglorie
Het parkeerterrein is uitsluitend bestemd voor leden van Amstelglorie. Er is een kleine parkeerstrook beschikbaar gesteld voor aanhangwagens die uitsluitend met toestemming van het bestuur geparkeerd kunnen worden. Het bestuur verstrekt een vergunning tegen een vergoeding van € 25,- per jaar, Een sticker met kenteken wijst de parkeerplaats aan.
Aanhangwagens die zonder vergunning worden neergezet worden voor risico van de eigenaar verwijderd van het parkeerterrein.
Het is niet toegestaan gedurende de periode 15 oktober t/m 15 maart op de parkeerplaats  tussen 20.00 uur en 06.00 uur personenwagens te parkeren.
Ook is het niet toegestaan om caravans, kampeerwagens dan wel campers of soortgelijke vervoermiddelen te parkeren. Dit staat tevens vermeld in het  Reglement voor de Afdelingen vande  Bond van Volkstuinders.

Ongevallenverzekering
Amstelglorie heeft een ongevallenverzekering lopen, die de leden en gezinsleden schadeloos stelt in geval van ongevallen tijdens de werkuren en tijdens bestuur­lijke dan wel commissie-aktiviteiten. De dekking geldt tot de leeftijd van 75 jaar. Daarnaast heeft het complex ook een W.A.-verzekering.

Butagasvoorschriften
Zie voor de uitgebreide voorschriften de bouwreglementen.

Mededelingenborden
Amstelglorie bezit twee mededelingenborden, één vlak voorbij het clubgebouw en één bij de ingang na het parkeerterrein. Op deze borden worden medede­lingen van commissies en bestuur, oproepen en een agenda van gebeurtenissen gepubliceerd. Het schema voor de werkuren hangt er, alsmede een ledenlijst op alfabet met vermelding van het tuinnummer. Indien u zelf een mededeling kwijt wil (bv. verloren sleutels, weggevlogen parkiet o.i.d.) kunt u de Werk- & Beplantingscommissie vragen dit (kleine) bericht op te hangen. Het is niet toegestaan met plakband o.i.d. uw bericht op het glas vast te plakken.

Ontspanning en educatie
Ons complex telt een aantal commissies en werkgroepen, die zorgen voor ontspan­ning en educatie in een bijzonder gevarieerde vorm.

  1.  Educatieve of leerzame ontspanning

Amstelglorie vrijwilligers organiseren regel­matig voor­lichtingsavonden, rondlei­dingen ed.  Deze avonden worden op het mededelin­genbord aangekondigd.

Indien mogelijk wordt er jaarlijks een tentoonstelling van bloemen, planten en fruit, alsmede artistieke uitingen van de clubs, meestal in augustus georganiseerd, waar ook een bloem­schik­wedstrijd aan is verbonden, alsmede een jeugd-bloemencorso.

Amstelglorie organiseert voor scholen basisonderwijs educatieve ochtenden.

  1. Ontspanning, spel en sport
  • Damesgymnastiek op de maandagmorgen, vanwege de ruimte in ons club­gebouw voor een gelimiteerd aantal deelneemsters.
  • Klaverjassen vindt plaats op de maandagavond in de periode mei/september.
  • Elke vrijdagavond is het clubgebouw van 20 tot 01.00 uur geopend voor allerlei ontspannende activiteiten (tafeltennis, sjoelen,kaarten, lekker kletsen, darten etc.) en dat alles onder het genot van een hapje en een drankje.
  • Amstelglorie heeft een jeu-de-boules baan. Hierop worden elk jaar enkele toernooien georganiseerd. Van mei/augustus elke vrijdag vanaf 19.00 vrij spel op de baan. Daarnaast kunt u zich er privé op deze leuke sport uitleven. Uiteraard ook op de paden van het complex.
  • Er worden door de daartoe bestaande commissies regelmatig avonden en dagen georganiseerd, waar u zich lekker kunt ontspannen of inspannen.
  • Voor de handwerkliefhebster zijn er een kralenclub en een hobbyclub.
  • Amstelglorie telt ook een eigen muziekgroep de Amstel-G-Band. Gespecialiseerd in rock en hits. Regelmatig worden er muziekmiddagen gehouden en treedt de band op feestavonden in het clubhuis op.
  • Deze zaken worden georganiseerd door enkele vrijwilligers in Jeugd- & Ontspan­ningscommissie en de Barcommissie. Anderen  organiseren een specifieke bezigheid  of leiden een clubje. Nieuwe leden of ac­tiviteiten zijn altijd welkom, mits in samenspraak met het bestuur opgezet.