Selecteer een pagina

Actuele ontwikkelingen


Dijkverhoging / herinrichting Jan Vroegopsingel

Stand van zaken september 2023

Wegdek
Er wordt momenteel gewerkt aan het wegdek. De toplaag van het asfalt moet nog gelegd worden namelijk. Vrijdag 29 september is de Jan Vroegopsingel daarom afgesloten voor verkeer. Let dus op: je komt Amstelglorie niet op of af met de auto of de fiets op deze dag tussen 06:00 en 17:00 uur.
Met deze laatste werkzaamheden is de Jan Vroegopsingel klaar voor de toekomst en dat betekent dat het project Dijkverhoging en herinrichting Jan Vroegopsingel is afgerond.

***

Aanleiding
De dijk, de Jan Vroegopsingel en een stuk Ouderkerkerdijk, was te laag. De weg lag op gemiddeld -0.10 m NAP en is nu opgehoogd naar +0.40 m NAP (50cm hoger). Dijken worden zo ongeveer één keer in de 30 jaar opgehoogd. Door het ophogen van de dijk moest het wegdek eerst verwijderd en later opnieuw aangebracht worden. Stadsdeel Oost heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om het wegprofiel en de openbare ruimte op en langs de dijk veiliger te maken.

Planning
[14 mei ’22] De toplaag van het wegdek kan nog niet worden aangebracht omdat de basis waarop deze laag moet liggen, kwalitatief niet voldoende is. Achter de schermen vindt er nu heel veel overleg plaats over hoe dit op te lossen. Dat betekent dat nog niet duidelijk is wanneer men de asfaltwerkzaamheden af kan maken. Wel wordt er binnenkort gele belijning aangebracht op de weg. De parkeerborden worden nog niet teruggeplaatst in verband met deze situatie.

De bomen zijn inmiddels geplant en het gras en de bloemenmengsels zijn ingezaaid. Ook de parkeervakken worden gevuld. Alleen de rand langs de kant van de weg kan nog niet gevuld worden (de stenen moeten nog verschoven kunnen worden om goed aan te sluiten op het nog aan te brengen asfalt).

Uitvoering
Aannemer Vessies voert de werkzaamheden aan de dijk uit. In de eerste fase zijn de eerste bomen gekapt en is de grond gezet (verzwaard met zandzakken in big bags). De zakken hebben ongeveer een half jaar gestaan, tot in het voorjaar van 2020. Voorjaar 2021, eind maart/ begin startten de werkzaamheden bij de toegangen van Amstelglorie voor het aanbrengen van de buizen voor kabels en leidingen en in de berm aan de polderzijde. Soms zal het door de werkzaamheden lastig zijn om te parkeren. 
Lees de meest actuele bewonersbrief
Follow the Trees: waar zijn de gekapte bomen van de Vroegopsingel gebleven?

Voorafgaand aan vaststelling definitief ontwerp
Vorig jaar (19 april 2016) is er een informatieavond geweest, waarbij de aanwezigen een voorkeur hebben uitgesproken voor een van de twee gepresenteerde schetsontwerpen. Gekozen is voor de variant waarbij de tuinen aan de weg zoveel mogelijk worden ontzien. Waternet en stadsdeel Oost zijn sinds die tijd verder gegaan met dit schetsontwerp (SO) en hebben het uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp (VO). De input uit de informatieavond, een bewonersinitiatief, diverse gesprekken met bewoners en andere belanghebbenden, en aanvullende onderzoeken zijn in dit voorlopige ontwerp meegenomen voor zover mogelijk, aldus de projectgroep. Dinsdag 6 februari was er een inspraakmogelijkheid bij de vergadering van het algemeen bestuur Stadsdeel Oost. Het bestuur van Amstelglorie (Petri & Erik) hebben op drie punten ingesproken, namelijk: dwarsparkeren, aantal parkeerplaatsen voor mensen die slecht ter been zijn en lichthinder vanuit de lantaarnpalen op de Vroegopsingel. Op 20 februari heeft het algemeen bestuur een definitieve beslissing genomen over de nota Jan Vroegopsingel. De inspraakpunten zijn niet gehonoreerd.
Bekijk de inspraak, nota en ontwerpen >>

Langsparkeren versus dwarsparkeren
In het huidige VO wordt de Jan Vroegopsingel anders ingericht nadat de dijk is verhoogd. Dit ontwerp heeft invloed op het aantal parkeerplaatsen langs de Jan Vroegopsingel, die beschikbaar zijn voor Amstelglorie. Ook gaan de dwarsparkeervakken verdwijnen, er komt langsparkeren voor terug. De Jan Vroegopsingel wordt in het landelijk hoofdfietsnet opgenomen, waardoor dwarsparkeren niet meer is toegestaan. Langsparkeren is veiliger, blijkt uit onderzoek. Tijdens de informatieavond van 19 april zijn hierover door tuinders vragen gesteld, omdat de mening van diverse aanwezigen is dat schuine parkeervakken juist voor meer veiligheid op de smalle dijk zorgen. De reactie van het Stadsdeel hierop was dat er nogmaals goed naar gekeken zou worden. In de nota die er nu ligt is gekozen voor langsparkeren langs de hele dijk.

Bomen weg/ ontwerp voor herbeplanting
Langs de Amstelgloriekant komt een wandelpad langs de weg, fietsers blijven op de rijbaan. De rijbaan wordt geasfalteerd in verband met hoofdfietsroute over Jan Vroegopsingel. De verlichting blijft op dezelfde plaats staan als nu. De grote populieren op de singel moeten verdwijnen. In het totaal moeten er 99 bomen gekapt. De bomen kunnen door de dijkophoging niet gehandhaafd blijven (de wortels komen te diep te liggen en krijgen onvoldoende zuurstof hierdoor). Terugplanten van dezelfde soort bomen zo dicht langs de weg is geen optie, omdat er bij de volgende dijkverhoging opnieuw gekapt moet worden. Daarnaast is het wortelstelsel niet goed voor de stevigheid van de dijk. Er worden wel op afstand van de dijk nieuwe bomen geplant, maar bij de inrichting wordt vooral gekeken naar een inrichting die de diversiteit ten goede komt. Diverse tuinders van Amstelglorie hebben meegedacht met betrekking tot herinrichting en herplanten van bomen. Met betrekking tot de bomen is de bedoeling dat er zoveel mogelijk gecompenseerd wordt langs de dijk. De bomen waar geen plaats voor is, mogen op Amstelglorie worden herplant.

Ingang Amstelglorie
De hoofdingang bij Amstelglorie wordt vernieuwd. In verband met ophoging van de dijk wordt de ingang iets stijler. 

Verlichting
De lantaarnpalen komen hoger te staan door de ophoging van de dijk. Omdat de hoge bomen ook verdwijnen, kan de lichtvervuiling op Amstelglorie groter worden. Op dit punt heeft het bestuur via inspraak verzocht of er kapje over de lichtbronnen kunnen om het licht beter te bundelen. Dit is niet meegenomen in het definitief ontwerp, omdat er onlangs al nieuwe armatuur is aangebracht die een gerichte lichtbundel geeft. Bij meting blijkt dat het schijnsel ruim onder norm blijft met de nieuwe armatuur.

Heb je nog vragen over de dijkophoging? Informeer dan bij het bestuur: bestuur.amstelglorie@gmail.comUitvoeringsstrategie Volkstuinparken Amsterdam

Woensdag 13 mei 2020 presenteerde de gemeente het Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid, onder de titel: Volkstuinparken voor iedereen. Er is gekozen voor behoud van alle Amsterdamse volkstuinparken, ook op de lange termijn. Tegelijkertijd is er een wens voor meer openheid, voor meer Amsterdammers. De inspraaktermijn eindigt op 25 juni.
Ik wil meer weten over de Uitvoeringsstrategie en de zienswijze van AmstelglorieOmgevingsvisie 2050

De gemeente Amsterdam heeft een Omgevingsvisie Amsterdam 2050 opgesteld. Tot 3 maart 2021 was er gelegenheid een zienswijze in te dienen. Het Bondsbestuur heeft een zienswijze opgesteld waarin het bestuur van Amstelglorie zich kon vinden. Als bestuur hebben wij zelf een korte, aanvullende zienswijze ingediend. Bekijk de ingediende zienswijzen via onderstaande links:


Ontwikkelingen rond planvorming Nieuwe A2 Entree

Lees de mail (dd 15 sept 2019) rondom de actuele stand van zaken, verstuurd aan alle tuinders.

Dinsdag 21 mei vond in het gemeentehuis van de gemeente Ouder-Amstel een
informatiebijeenkomst plaats met als onderwerp: Nieuwe A2 Entree. Lees hier de uitnodiging. Het bestuur heeft deze bijeenkomst bezocht en houdt uiteraard verdere ontwikkelingen in de gaten. Op deze informatieavond werden de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd. De conclusies uit dit onderzoek zijn:
– verkeerskundig is een nieuwe A2 entree haalbaar;
– er is voldoende ruimte voor verder plan- en besluitvorming.

De nieuwe A2 Entree omvat een pakket maatregelen, onder meer om de te verwachten toename van verkeersdrukte op het laatste stukje van dit traject tegen te gaan. Als de plannen doorgaan, houdt de A2 in de toekomst op bij knooppunt Amstel. Het verkeer richting Utrechtsebrug wordt afgewikkeld via een nieuwe afslag nét voor knooppunt Amstel, die aansluit op de Van der Madeweg en de Joan Muyskenweg. Het overbodig geworden stuk A2 tussen knooppunt Amstel en Utrechtsebrug wordt ontmanteld. De nieuwe A2 Entree zou rond 2028 moeten worden gerealiseerd.
De plannen voor een eventuele Nieuwe A2 Entree raken zowel de gemeente Amsterdam als de gemeente Ouder-Amstel. Daarom worden de conclusie van dit onderzoek in beide gemeentes besproken:
– Gemeente Ouder-Amstel: 28 mei in de commissievergadering (commissie grote projecten, inspreken mogelijk) en op 6 juni in de Raadsvergadering
– Gemeente Amsterdam: 4 juli, raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid, (inspreken mogelijk, meld je aan)

In de zomer van 2020 zal dan verdere besluitvorming plaatsvinden.
Lees hier de Intentieverklaring Nieuwe A2-Entree Amsterdam op basis waarvan het
haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd.


Zuidasdok

De eerder aangekondigde bomenkap langs de A10 ten behoeve van Zuidasdok heeft nog niet plaatsgevonden. Het project heeft vertraging opgelopen, waardoor Zuidasdok heeft besloten om het kappen van de bomen uit te stellen tot het volgende kapseizoen, dat 
november 2019 begint.