Actuele ontwikkelingen

Dijkverhoging / herinrichting Jan Vroegopsingel

Bekijk de website van de gemeente voor de meest actuele stand van zaken »

Aanleiding
De dijk, de Jan Vroegopsingel en een stuk Ouderkerkerdijk, is te laag. De weg ligt nu op gemiddeld -0.10 m NAP en moet worden opgehoogd naar +0.40 m NAP (er moet dus 50cm verhoogd worden). Dijken worden zo ongeveer één keer in de 30 jaar opgehoogd. Door het ophogen van de dijk moet het wegdek eerst verwijderd en later opnieuw aangebracht worden. Stadsdeel Oost maakt van de gelegenheid gebruik om het wegprofiel en de openbare ruimte op en langs de dijk veiliger te maken.

Planning
Aannemer Vessies voert de werkzaamheden aan de dijk uit. In de eerste fase zijn de eerste bomen gekapt en wordt de grond gezet (verzwaard met zandzakken in big bags). De zakken blijven ongeveer een half jaar staan, dus tot in het voorjaar van 2020. Ook dit voorjaar eind maart/ begin april (wk 14/15) starten de werkzaamheden bij de beide toegangen van Amstelglorie voor het aanbrengen van de buizen voor kabels en leidingen. 
Eind 2020 volgt het kappen van de overige bomen. Eind 2021 wordt de dijk dan opgehoogd en ingericht, waarna de beplanting kan plaatsvinden (1e kwartaal 2022). De grootste overlast wordt verwacht rond het kappen van de bomen najaar 2020. Bij alle werkzaamheden is het uitgangspunt dat de weg ten alle tijden toegankelijk blijft en evenementen zo min mogelijk hinder ondervinden. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om het (bouw)verkeer te begeleiden.

Voorafgaand aan vaststelling definitief ontwerp
Vorig jaar (19 april 2016) is er een informatieavond geweest, waarbij de aanwezigen een voorkeur hebben uitgesproken voor een van de twee gepresenteerde schetsontwerpen. Gekozen is voor de variant waarbij de tuinen aan de weg zoveel mogelijk worden ontzien. Waternet en stadsdeel Oost zijn sinds die tijd verder gegaan met dit schetsontwerp (SO) en hebben het uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp (VO). De input uit de informatieavond, een bewonersinitiatief, diverse gesprekken met bewoners en andere belanghebbenden, en aanvullende onderzoeken zijn in dit voorlopige ontwerp meegenomen voor zover mogelijk, aldus de projectgroep. Dinsdag 6 februari was er een inspraakmogelijkheid bij de vergadering van het algemeen bestuur Stadsdeel Oost. Het bestuur van Amstelglorie (Petri & Erik) hebben op drie punten ingesproken, namelijk: dwarsparkeren, aantal parkeerplaatsen voor mensen die slecht ter been zijn en lichthinder vanuit de lantaarnpalen op de Vroegopsingel. Op 20 februari heeft het algemeen bestuur een definitieve beslissing genomen over de nota Jan Vroegopsingel. De inspraakpunten zijn niet gehonoreerd.
Bekijk de inspraak, nota en ontwerpen >>

Langsparkeren versus dwarsparkeren
In het huidige VO wordt de Jan Vroegopsingel anders ingericht nadat de dijk is verhoogd. Dit ontwerp heeft invloed op het aantal parkeerplaatsen langs de Jan Vroegopsingel, die beschikbaar zijn voor Amstelglorie. Ook gaan de dwarsparkeervakken verdwijnen, er komt langsparkeren voor terug. De Jan Vroegopsingel wordt in het landelijk hoofdfietsnet opgenomen, waardoor dwarsparkeren niet meer is toegestaan. Langsparkeren is veiliger, blijkt uit onderzoek. Tijdens de informatieavond van 19 april zijn hierover door tuinders vragen gesteld, omdat de mening van diverse aanwezigen is dat schuine parkeervakken juist voor meer veiligheid op de smalle dijk zorgen. De reactie van het Stadsdeel hierop was dat er nogmaals goed naar gekeken zou worden. In de nota die er nu ligt is gekozen voor langsparkeren langs de hele dijk.

Bomen weg/ ontwerp voor herbeplanting
Langs de Amstelgloriekant komt een wandelpad langs de weg, fietsers blijven op de rijbaan. De rijbaan wordt geasfalteerd in verband met hoofdfietsroute over Jan Vroegopsingel. De verlichting blijft op dezelfde plaats staan als nu. De grote populieren op de singel moeten verdwijnen. In het totaal moeten er 99 bomen gekapt. De bomen kunnen door de dijkophoging niet gehandhaafd blijven (de wortels komen te diep te liggen en krijgen onvoldoende zuurstof hierdoor). Terugplanten van dezelfde soort bomen zo dicht langs de weg is geen optie, omdat er bij de volgende dijkverhoging opnieuw gekapt moet worden. Daarnaast is het wortelstelsel niet goed voor de stevigheid van de dijk. Er worden wel op afstand van de dijk nieuwe bomen geplant, maar bij de inrichting wordt vooral gekeken naar een inrichting die de diversiteit ten goede komt. Diverse tuinders van Amstelglorie hebben meegedacht met betrekking tot herinrichting en herplanten van bomen. Met betrekking tot de bomen is de bedoeling dat er zoveel mogelijk gecompenseerd wordt langs de dijk. De bomen waar geen plaats voor is, mogen op Amstelglorie worden herplant.

Ingang Amstelglorie
De hoofdingang bij Amstelglorie wordt vernieuwd. In verband met ophoging van de dijk wordt de ingang iets stijler. 

Verlichting
De lantaarnpalen komen hoger te staan door de ophoging van de dijk. Omdat de hoge bomen ook verdwijnen, kan de lichtvervuiling op Amstelglorie groter worden. Op dit punt heeft het bestuur via inspraak verzocht of er kapje over de lichtbronnen kunnen om het licht beter te bundelen. Dit is niet meegenomen in het definitief ontwerp, omdat er onlangs al nieuwe armatuur is aangebracht die een gerichte lichtbundel geeft. Bij meting blijkt dat het schijnsel ruim onder norm blijft met de nieuwe armatuur.

Heb je nog vragen over de dijkophoging? Informeer dan bij het bestuur: bestuur.amstelglorie@gmail.com


Visievorming

Woensdag 17 april was er een bijeenkomst voor tuinders over de conceptvisie van Amstelglorie (toegestuurd aan alle tuinders per mail).

Wat zijn de kernkwaliteiten van Amstelglorie? Hoe zien meer openheid en medegebruik er uit en wat moeten we doen om ons tuinpark zo goed mogelijk door te kunnen geven aan de generatie na ons?

Dat waren de belangrijkste vragen die aan de orde kwamen op de visie-avond. Ruim 30 tuinders kwamen naar de bijeenkomst, die onder meer bedoeld was om te peilen wat tuinders van de visie vinden. Tijdens de avond werd nog eens benadrukt dat het belangrijk is om van onze eigen kracht uit te gaan. Tegelijkertijd staat Amstelglorie voor de uitdaging om ‘mee te bewegen met de stad’. De avond maakte eens te meer duidelijk dat daar (nog) geen eenduidig recept voor is. De  komende week gaat het bestuur aan de slag om alle op- en aanmerkingen in een nieuwe versie van de visie te verwerken.

De herziene versie zal onderwerp zijn op een bijzondere ALV op 13 juli a.s. Meer info volgt per mail.


Ontwikkelingen rond planvorming Nieuwe A2 Entree

Lees de mail (dd 15 sept 2019) rondom de actuele stand van zaken, verstuurd aan alle tuinders.

Dinsdag 21 mei vond in het gemeentehuis van de gemeente Ouder-Amstel een
informatiebijeenkomst plaats met als onderwerp: Nieuwe A2 Entree. Lees hier de uitnodiging. Het bestuur heeft deze bijeenkomst bezocht en houdt uiteraard verdere ontwikkelingen in de gaten. Op deze informatieavond werden de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd. De conclusies uit dit onderzoek zijn:
– verkeerskundig is een nieuwe A2 entree haalbaar;
– er is voldoende ruimte voor verder plan- en besluitvorming.

De nieuwe A2 Entree omvat een pakket maatregelen, onder meer om de te verwachten toename van verkeersdrukte op het laatste stukje van dit traject tegen te gaan. Als de plannen doorgaan, houdt de A2 in de toekomst op bij knooppunt Amstel. Het verkeer richting Utrechtsebrug wordt afgewikkeld via een nieuwe afslag nét voor knooppunt Amstel, die aansluit op de Van der Madeweg en de Joan Muyskenweg. Het overbodig geworden stuk A2 tussen knooppunt Amstel en Utrechtsebrug wordt ontmanteld. De nieuwe A2 Entree zou rond 2028 moeten worden gerealiseerd.
De plannen voor een eventuele Nieuwe A2 Entree raken zowel de gemeente Amsterdam als de gemeente Ouder-Amstel. Daarom worden de conclusie van dit onderzoek in beide gemeentes besproken:
– Gemeente Ouder-Amstel: 28 mei in de commissievergadering (commissie grote projecten, inspreken mogelijk) en op 6 juni in de Raadsvergadering
– Gemeente Amsterdam: 4 juli, raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid, (inspreken mogelijk, meld je aan)

In de zomer van 2020 zal dan verdere besluitvorming plaatsvinden.
Lees hier de Intentieverklaring Nieuwe A2-Entree Amsterdam op basis waarvan het
haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd.


Zuidasdok

De eerder aangekondigde bomenkap langs de A10 ten behoeve van Zuidasdok heeft nog niet plaatsgevonden. Het project heeft vertraging opgelopen, waardoor Zuidasdok heeft besloten om het kappen van de bomen uit te stellen tot het volgende kapseizoen, dat 
november 2019 begint.


Koers 2025

Update 2018:
Het college van B&W heeft op 6 maart, in het kader van het “Werkprogramma Ruimte voor de Stad 2018”, besloten tot:
Het uit de strategische reserve voor woningbouw halen van de locatie Amstelglorie. Aanleiding is de conclusie dat er voldoende strategische ruimte is voor verdere groei van de stad en deze locatie een belangrijke rol kan spelen in van versterking van kwaliteit van het stedelijk en regionaal groen.
Lees meer »

Deze brief is de zwart op wit-bevestiging van de mondelinge toezegging die wethouder Eric van den Burg vorig jaar september al deed op Amstelglorie tijdens het politiek debat ‘Groen of groei’.

September 2016: Aangenomen moties
In de Raadsvergadering van september 2016 zijn een aantal moties aangenomen, ingediend door de Partij van de Dieren en Groen Links. Het hoogst haalbare, Amstelglorie uit de strategische reserve, is het niet geworden. Maar het aannemen van de moties is toch winst te noemen. Een belangrijke motie voor Amstelglorie is de motie van de Partij van de Dieren komt er naast Koers2025 een Groen2025. Hierin wordt beschreven hoe het college het groene stedelijke weefsel versterkt en uitbreidt. We wachten nu de uitkomst van de moties af. Afvankelijk stonden deze op de agenda van 19 april, maar er is tot nadere datum uitstel van behandeling van de moties. Wordt vervolgd.
Bekijk hier het videoverslag van de vergadering (Koers 2025: agendapunt 10) »

Februari 2016: presentatie Koers 2025
Begin dit jaar gaf de gemeente Amsterdam de ontwikkelingsstrategie Koers 2025 vrij. In dit beleidsdocument  heeft de gemeente Amsterdam een aantal locaties aangewezen, waar vanaf 2020 mogelijk nieuwe woningen kunnen worden gebouwd.  Een van deze locaties is Tuinpark Amstelglorie/ Johan Muyskenweg.
Bekijk het doc Koers 2025 »  (vanaf p.61 vind je meer info over de Jan Vroegopsingel)

Heb je nog vragen? Lees de FAQ’s »