ALV Amstelglorie

26 november 2023 | 14:00 16:30
Clubhuis

Kom meepraten en -beslissen over zaken die ons Amstelglorie-tuinders allen aangaan. De agenda en stukken voor deze vergadering ontvang je via de mail. Je vindt de info ook hieronder:

De vergadering start om 14.00 uur in het clubhuis. Vanaf 13.30 uur is de zaal open en kan je je registreren. We streven er naar om de vergadering om 16.30 uur af te ronden. Aansluitend is er een borrel en luiden we het einde van het seizoen in.

AGENDA
Als je voorstellen voor de agenda van deze vergadering hebt kun je die, voorzien van een duidelijke toelichting, uiterlijk zaterdag 29 oktober a.s. via e-mail indienen bij het bestuur via vvamstelglorie@gmail.com. De voorlopige agenda ziet er als volgt uit (de definitieve agenda van de
najaarsvergadering en alle bijbehorende stukken ontvang je begin november):

1. Opening en mededeling
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen van de notulen van de voorjaarsvergadering 2023
4. Ingekomen stukken
5. Moment van stilte voor de ons ontvallen leden
6. Het vaststellen van bijdragen en heffingen 2024
7. Vaststellen van begroting voor het komende boekjaar 2024
8. Update bestuur op lopende dossiers
9. Spreektijd Bond
10. De agenda voor de komende bondsvergadering. Deze agenda wordt eind september
gepubliceerd op www.bondvanvolkstuinders.nl/bondsvergaderingen
11. Het benoemen van bestuurs- en commissieleden en bondsafgevaardigden (zie toelichting
onderaan de agenda)
12. Rondvraag
13. Sluiting.

BENOEMEN VAN BESTUURSLEDEN
Het bestuur zoekt een nieuwe voorzitter. Een voorzitter moet in functie worden gekozen door de leden. Overige functies als penningmeester of secretaris wijst het bestuur zelf toe. Wil jij je verkiesbaar stellen als voorzitter van Amstelglorie? Neem dan contact met ons op via
vvamstelglorie@gmail.com.

Het bestuur zoekt ook versterking van algemeen bestuursleden, en dan met name van bestuursleden die zich met secretariaatstaken bezig willen houden (functie secretaris). Denk daarbij aan de volgende taken:

  • samen met de overige bestuursleden er voor zorgen dat de ledenvergaderingen
    plaatsvinden;
  • de voorzitter ondersteunen bij de (bestuur)vergaderingen, het opstellen van de
    agenda en het notuleren van die vergaderingen;
  • samen met de overige bestuursleden fungeren als aanspreekpunt voor de vereniging;
  • administratieve ondersteuning als mailings versturen en ledenadministratie;
  • en uiteraard volwaardig meebesturen in alle facetten van Amstelglorie.

Wil jij je verkiesbaar stellen? Neem dan contact met ons op via vvamstelglorie@gmail.com.

Benoemen van Bondsafgevaardigden
In de najaarsvergadering moeten ook drie Bondsafgevaardigden gekozen worden. Als Bondsafgevaardigde vertegenwoordig je Amstelglorie (voor een termijn van 3 jaar) twee keer per jaar op de Bondsvergadering. De ledenvergadering van Amstelglorie geeft de afgevaardigden een stemopdracht mee voor die onderwerpen waar op de Bondsvergadering over gestemd moet worden. Maar het kan zijn dat zich op de Bondsvergadering een situatie zich voordoet waarover de ledenvergadering van Amstelglorie zich niet heeft kunnen uitspreken. In dat geval bepaal jij samen met de andere twee afgevaardigden hoe je Amstelglorie op dat moment het beste vertegenwoordigen kan.
Reglementair moet minimaal een van de drie afgevaardigden een bestuurslid zijn. Op de ledenvergadering zal dan ook een bestuurslid zich verkiesbaar stellen. In de afgelopen periodes waren steeds twee van de drie afgevaardigden bestuursleden. Dat is ook wat het bestuur voorstaat. Mocht een van die twee bestuursleden verhinderd zijn, dan is altijd nog het andere bestuurslid als afgevaardigde aanwezig op de Bondsvergadering. Daarom zal ook een
tweede bestuurslid zich als afgevaardigde verkiesbaar stellen. Maar uiteindelijk beslist de ledenvergadering hierover.
Wil je meer informatie over taken en verantwoordelijkheden van een afgevaardigde? Of wil je je verkiesbaar stellen?
Neem dan contact met ons op via vvamstelglorie@gmail.com.

MELD JE IDEE VOOR EEN ACTIVITEIT NU ALVAST:
Een verzoek van penningmeester Fem: heb jij al een idee voor een activiteit voor volgend seizoen (2024), zoals een puzzeltocht of feestelijke avond? Laat het dan voor eind september alvast weten. Zo kan de financiële afhandeling soepel verlopen en weten we zeker dat er voldoende ruimte is in de begroting.
Mail je idee naar de penningmeester