Selecteer een pagina

Er is een ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022 opgesteld voor het tracégebied Zuidasdok (A10). Dit plan is van invloed op Tuinpark Amstelglorie, want een deel van het traject grenst namelijk aan het tuinpark. 

In dit plan staan extra geluidsschermen gepland langs het Beatrixpark en het Amstelpark, om de geluidbelasting te beperken en geluidluwe plekken te creëren. Helaas ontbreekt er een planning voor geluidschermen langs de A10 van Amstel tot het knooppunt Amstel, daar waar het traject grenst aan Amstelglorie.

Met de aanpassingen aan de A10 wordt ook een extra rijstrook aangelegd langs het talud grenzend aan Amstelglorie, wat extra geluidshinder zal opleveren, naast verhoging van stikstof en fijnstof. Deze toename van verkeer en geluidsdruk gaat ten koste van de kwaliteit van het groen van Amstelglorie. Daarom zouden we graag zien dat de geluidsschermen doorgetrokken worden en ook langs het tuinpark worden geplaatst. De mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is inmiddels verstreken. Gelukkig hebben vele tuinders gehoor gegeven aan de oproep om een zienswijze in te dienen.

Meer informatie
Omdat het tracégebied Zuidasdok binnen de grenzen van gemeenten Amsterdam én Ouder-Amstel valt, is voor beide een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. In de gemeente Amsterdam heet het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidas-Zuidasdok 2022’ en in Ouder-Amstel ‘Zuidasdok 2022’, beide zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op de plannaam ‘Zuidasdok 2022’).