Actuele ontwikkelingen

 • Visievorming
 • Dijkverhoging / herinrichting Jan Vroegopsingel
 • Zuidasdok
 • Koers 2025 – Bouwplannen op Amstelglorie

 

 • VISIEVORMING
  Woensdag 17 april was er een bijeenkomst voor tuinders over de conceptvisie van Amstelglorie (toegestuurd aan alle tuinders per mail).

  Wat zijn de kernkwaliteiten van Amstelglorie? Hoe zien meer openheid en medegebruik er uit en wat moeten we doen om ons tuinpark zo goed mogelijk door te kunnen geven aan de generatie na ons?

  Dat waren de belangrijkste vragen die aan de orde kwamen op de visie-avond. Ruim 30 tuinders kwamen naar de bijeenkomst, die onder meer bedoeld was om te peilen wat tuinders van de visie vinden. Tijdens de avond werd nog eens benadrukt dat het belangrijk is om van onze eigen kracht uit te gaan. Tegelijkertijd staat Amstelglorie voor de uitdaging om ‘mee te bewegen met de stad’. De avond maakte eens te meer duidelijk dat daar (nog) geen eenduidig recept voor is. De  komende week gaat het bestuur aan de slag om alle op- en aanmerkingen in een nieuwe versie van de visie te verwerken.

  De herziene versie zal onderwerp zijn op de komende ALV, van 29 mei.

————————–

 • Dijkverhoging / herinrichting Jan Vroegopsingel

Bekijk de website van de gemeente voor de meest actuele stand van zaken »

Aanleiding:
De dijk, de Jan Vroegopsingel en een stuk Ouderkerkerdijk, is te laag. De weg ligt nu op gemiddeld -0.10 m NAP en moet worden opgehoogd naar +0.40 m NAP (er moet dus 50cm verhoogd worden). Dijken worden zo ongeveer één keer in de 30 jaar opgehoogd. Door het ophogen van de dijk moet het wegdek eerst verwijderd en later opnieuw aangebracht worden. Stadsdeel Oost maakt van de gelegenheid gebruik om het wegprofiel en de openbare ruimte op en langs de dijk veiliger te maken.

Planning:
Het definitief ontwerp is inmiddels bekend. De eerste kap van bomen op de singel is gepland voor februari 2019. De werkzaamheden aan de dijk starten snel half juni 2019 met als eerste fase het zetten van de grond (verzwaren met zandzakken in big bags). De werkzaamheden van het plaatsen van de zakken duren tot ongeveer half juli 2019.
Begin 2020 volgt het verleggen van leidingen en eind 2020 het kappen van overige bomen. Eind 2021 wordt de dijk dan opgehoogd en ingericht, waarna de beplanting kan plaatsvinden (1e kwartaal 2022). De grootste overlast wordt verwacht rond het kappen van de bomen najaar 2020. Bij alle werkzaamheden is het uitgangspunt dat de weg ten alle tijden toegankelijk blijft en evenementen zo min mogelijk hinder ondervinden.

Voorafgaand aan vaststelling definitief ontwerp
Vorig jaar (19 april 2016) is er een informatieavond geweest, waarbij de aanwezigen een voorkeur hebben uitgesproken voor een van de twee gepresenteerde schetsontwerpen. Gekozen is voor de variant waarbij de tuinen aan de weg zoveel mogelijk worden ontzien. Waternet en stadsdeel Oost zijn sinds die tijd verder gegaan met dit schetsontwerp (SO) en hebben het uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp (VO). De input uit de informatieavond, een bewonersinitiatief, diverse gesprekken met bewoners en andere belanghebbenden, en aanvullende onderzoeken zijn in dit voorlopige ontwerp meegenomen voor zover mogelijk, aldus de projectgroep. Dinsdag 6 februari was er een inspraakmogelijkheid bij de vergadering van het algemeen bestuur Stadsdeel Oost. Het bestuur van Amstelglorie (Petri & Erik) hebben op drie punten ingesproken, nl: dwarsparkeren, aantal parkeerplaatsen voor mensen die slecht ter been zijn en lichthinder vanuit de lantaarnpalen op de Vroegopsingel. Op 20 februari heeft het algemeen bestuur een definitieve beslissing genomen over de nota Jan Vroegopsingel. De inspraakpunten zijn niet gehonoreerd.
Bekijk de inspraak, nota en ontwerpen >>

Langsparkeren versus dwarsparkeren
In het huidige VO wordt de Jan Vroegopsingel anders ingericht nadat de dijk is verhoogd. Dit ontwerp heeft invloed op het aantal parkeerplaatsen langs de Jan Vroegopsingel, die beschikbaar zijn voor Amstelglorie. Ook gaan de dwarsparkeervakken verdwijnen, er komt langsparkeren voor terug. De Jan Vroegopsingel wordt in het landelijk hoofdfietsnet opgenomen, waardoor dwarsparkeren niet meer is toegestaan. Langsparkeren is veiliger, blijkt uit onderzoek. Tijdens de informatieavond van 19 april zijn hierover door tuinders vragen gesteld, omdat de mening van diverse aanwezigen is dat schuine parkeervakken juist voor meer veiligheid op de smalle dijk zorgen. De reactie van het Stadsdeel hierop was dat er nogmaals goed naar gekeken zou worden. In de nota die er nu ligt is gekozen voor langsparkeren langs de hele dijk.

Bomen weg/ ontwerp voor herbeplanting
Langs de Amstelgloriekant komt een wandelpad langs de weg, fietsers blijven op de rijbaan. De rijbaan wordt geasfalteerd ivm hoofdfietsroute over Jan Vroegopsingel. De verlichting blijft op dezelfde plaats staan als nu. De grote populieren op de singel moeten verdwijnen. In het totaal moeten er 99 bomen gekapt. De bomen kunnen door de dijkophoging niet gehandhaafd blijven (de wortels komen te diep te liggen en krijgen onvoldoende zuurstof hierdoor). Terugplanten van dezelfde soort bomen zo dicht langs de weg is geen optie, omdat er bij de volgende dijkverhoging opnieuw gekapt moet worden. Daarnaast is het wortelstelsel niet goed voor de stevigheid van de dijk. Er worden wel op afstand van de dijk nieuwe bomen geplant, maar bij de inrichting wordt vooral gekeken naar een inrichting die de diversiteit ten goede komt. Diverse tuinders van Amstelglorie hebben meegedacht mbt herinrichting en herplanten van bomen. Met betrekking tot de bomen is de bedoeling dat er zoveel mogelijk gecompenseerd wordt langs de dijk. De bomen waar geen plaats voor is, mogen op Amstelglorie worden herplant.

Ingang Amstelglorie
De hoofdingang bij Amstelglorie wordt vernieuwd. In verband met ophoging van de dijk wordt de ingang iets stijler. 

Verlichting
De lantaarnpalen komen hoger te staan door de ophoging van de dijk. Omdat de hoge bomen ook verdwijnen, kan de lichtvervuiling op Amstelglorie groter worden. Op dit punt heeft het bestuur via inspraak verzocht of er kapje over de lichtbronnen kunnen om het licht beter te bundelen. Dit is niet meegenomen in het definitief ontwerp, omdat er onlangs al nieuwe armatuur is aangebracht die een gerichte lichtbundel geeft. Bij meting blijkt dat het schijnsel ruim onder norm blijft met de nieuwe armatuur.

Heb je nog vragen over de dijkophoging? Informeer dan bij het bestuur: bestuur@gmail.com.


 • Zuidasdok

De eerder aangekondigde bomenkap langs de A10 tbv van Zuidasdok heeft nog niet plaatsgevonden. Het project heeft vertraging opgelopen, waardoor Zuidasdok heeft besloten om het kappen van de bomen uit te stellen tot het volgende kapseizoen, dat 
november 2019 begint.

——————————————————————————————

 • Koers 2025

Update 2018:
Het college van B&W heeft op 6 maart, in het kader van het “Werkprogramma Ruimte voor de Stad 2018”, besloten tot:
“Het uit de strategische reserve voor woningbouw halen van de locatie Amstelglorie. Aanleiding is de conclusie dat er voldoende strategische ruimte is voor verdere groei van de stad en deze locatie een belangrijke rol kan spelen in van versterking van kwaliteit van het stedelijk en regionaal groen.
Lees meer »

Deze brief is de zwart op wit-bevestiging van de mondelinge toezegging die wethouder Eric van den Burg vorig jaar september al deed op Amstelglorie tijdens het politiek debat ‘Groen of groei’.

September 2016: Aangenomen moties
In de Raadsvergadering van september 2016 zijn een aantal moties aangenomen, ingediend door de Partij van de Dieren en Groen Links. Het hoogst haalbare, Amstelglorie uit de strategische reserve, is het niet geworden. Maar het aannemen van de moties is toch winst te noemen. Een belangrijke motie voor Amstelglorie is de motie van de Partij van de Dieren komt er naast Koers2025 een Groen2025. Hierin wordt beschreven hoe het college het groene stedelijke weefsel versterkt en uitbreidt. We wachten nu de uitkomst van de moties af. Afvankelijk stonden deze op de agenda van 19 april, maar er is tot nadere datum uitstel van behandeling van de moties. Wordt vervolgd.
Bekijk hier het videoverslag van de vergadering (Koers 2025: agendapunt 10) »

Februari 2016: presentatie Koers 2025
Begin dit jaar gaf de gemeente Amsterdam de ontwikkelingsstrategie Koers 2025 vrij. In dit beleidsdocument  heeft de gemeente Amsterdam een aantal locaties aangewezen, waar vanaf 2020 mogelijk nieuwe woningen kunnen worden gebouwd.  Een van deze locaties is Tuinpark Amstelglorie/ Johan Muyskenweg.
Bekijk het doc Koers 2025 » , va p.61 vind je meer info over de Jan Vroegopsingel

Heb je nog vragen? Lees de FAQ’s »