Actuele ontwikkelingen

 • Dijkverhoging / herinrichting Jan Vroegopsingel
 • Koers 2025 – Bouwplannen op Amstelglorie
 • Moestuinbakken-project
 • Verbreding A10 / project Zuidasdok

 

 • Dijkverhoging / herinrichting Jan Vroegopsingel

Aanleiding:
De dijk, de Jan Vroegopsingel en een stuk Ouderkerkerdijk, is te laag. De weg ligt nu op gemiddeld -0.10 m NAP en moet worden opgehoogd naar +0.40 m NAP (er moet dus 50cm verhoogd worden). Dijken worden zo ongeveer één keer in de 30 jaar opgehoogd. Door het ophogen van de dijk moet het wegdek eerst verwijderd en later opnieuw aangebracht worden. Stadsdeel Oost maakt van de gelegenheid gebruik om het wegprofiel en de openbare ruimte op en langs de dijk veiliger te maken.

Waar staan we nu?
Vorig jaar (19 april 2016) is er een informatieavond geweest, waarbij de aanwezigen een voorkeur hebben uitgesproken voor een van de twee gepresenteerde schetsontwerpen. Gekozen is voor de variant waarbij de tuinen aan de weg zoveel mogelijk worden ontzien. Waternet en stadsdeel Oost zijn sinds die tijd verder gegaan met dit schetsontwerp (SO) en hebben het uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp (VO). De input uit de informatieavond, een bewonersinitiatief, diverse gesprekken met bewoners en andere belanghebbenden, en aanvullende onderzoeken zijn in dit voorlopige ontwerp meegenomen.

Langsparkeren versus dwarsparkeren
In het huidige VO wordt de Jan Vroegopsingel anders ingericht nadat de dijk is verhoogd. Dit ontwerp heeft invloed op het aantal parkeerplaatsen langs de Jan Vroegopsingel, die beschikbaar zijn voor Amstelglorie. De dwarsparkeervakken gaan verdwijnen, er komt langsparkeren voor terug. De Jan Vroegopsingel wordt in het landelijk hoofdfietsnet opgenomen, waardoor dwarsparkeren niet meer is toegestaan, zo is de uitleg Michele Klare, projectleider vanuit de gemeente. Langsparkeren zou veiliger zijn. Tijdens de informatieavond van 19 april zijn hierover door tuinders vragen gesteld, omdat de mening van diverse aanwezigen is dat schuine parkeervakken juist voor meer veiligheid op de smalle dijk zorgen. De reactie van het Stadsdeel hierop was dat hier nogmaals goed naar gekeken wordt.
Al enige tijd is Amstelglorie in contact met het Stadsdeel over het parkeerbeleid.
Zie hieronder info mbt zienswijze (2017) en eerdere correspondentie (2009):

Zienswijze bestuur Vroegopsingel 2017

Zienswijze 1 (2017) »
Zienswijze 2 (2017) »
Zienswijze 2b (2008) »
Afspraken 2009 »
Toelichtingsbrief aan Stadsdeel Oost mbt langsparkeren (2017) – door tuinder-A.de.Haer.pdf

Bomen weg/ ontwerp voor herbeplanting
Langs de Amstelgloriekant komt een wandelpad langs de weg, fietsers blijven op de rijbaan. De rijbaan wordt geasfalteerd ivm hoofdfietsroute over Jan Vroegopsingel. De verlichting blijft op dezelfde plaats staan als nu. De grote populieren op de singel moeten verdwijnen. In het totaal moeten er 99 bomen gekapt. De bomen kunnen door de dijkophoging niet gehandhaafd blijven (de wortels komen te diep te liggen en krijgen onvoldoende zuurstof hierdoor). Terugplanten van dezelfde soort bomen zo dicht langs de weg is geen optie, omdat er bij de volgende dijkverhoging opnieuw gekapt moet worden. Daarnaast is het wortelstelsel niet goed voor de stevigheid van de dijk. Er worden wel verder van de weg nieuwe bomen geplant, maar bij de inrichting wordt vooral gekeken naar een inrichting die de diversiteit ten goede komt. Tuinders kunnen meedenken over de herbeplanting.

Herbeplantingsbijeenkomsten
Dinsdag 25 april om 19.00 uur bij de picknicktafel naast het speelveld in het oeverbos worden de ideeën tot nu toe toegelicht en worden nieuwe ideeën verzameld. Hier gaan medewerkers van het stadsdeel aan de slag om te komen tot een grove schets van een beplantingsplan, inclusief beheervoorstel.
Maandag 8 mei om 19.00 uur bij de picknicktafel naast het speelveld in het oeverbos
Hier wordt het concept beplantingsplan toegelicht en worden de aanpassingen besproken.

Hierna wordt het concept definitief aan het voorlopig ontwerp van het project ‘Dijkverhoging Jan Vroegopsingel/Ouderkerkerdijk’  toegevoegd en gepresenteerd aan het bestuur van stadsdeel Oost. Dit bestuur bepaalt of dit voorlopig ontwerp (incl. het beplantingsplan en natuurversterkende maatregelen) mag worden vrijgegeven voor inspraak.

Op ontwerp komt inspraakronde, voor de bomen moeten kapvergunningen aangevraagd worden, het bestemmingsplan moet aangepast worden. Komende maanden worden kapvergunningen aangevraagd. Op de site van Waternet staat info over het tijdspad en de planning van de werkzaamheden.

Heb je nog vragen, informeer dan bij het bestuur: bestuur.amstelglorie@gmail.com.

 • Koers 2025

Vrijwilligers gezocht »

Update 2017:
In de Raadsvergadering van september 2016 zijn een aantal moties aangenomen, ingediend door de Partij van de Dieren en Groen Links. Het hoogst haalbare, Amstelglorie uit de strategische reserve, is het niet geworden. Maar het aannemen van de moties is toch winst te noemen. Een belangrijke motie voor Amstelglorie is de motie van de Partij van de Dieren komt er naast Koers2025 een Groen2025. Hierin wordt beschreven hoe het college het groene stedelijke weefsel versterkt en uitbreidt. We wachten nu de uitkomst van de moties af. Afvankelijk stonden deze op de agenda van 19 april, maar er is tot nadere datum uitstel van behandeling van de moties. Wordt vervolgd.
Bekijk hier het videoverslag van de vergadering (Koers 2025: agendapunt 10) »

2016: presentatie Koers 2025
Begin dit jaar gaf de gemeente Amsterdam de ontwikkelingsstrategie Koers 2025 vrij. In dit beleidsdocument  heeft de gemeente Amsterdam een aantal locaties aangewezen, waar vanaf 2020 mogelijk nieuwe woningen kunnen worden gebouwd.  Een van deze locaties is Tuinpark Amstelglorie/ Johan Muyskenweg.
Bekijk het doc Koers 2025 » , va p.61 vind je meer info over de Jan Vroegopsingel

Hoewel de plannen nog niet concreet zijn (Amstelglorie valt in de zgn. strategische reserve), maakt het bestuur zich grote zorgen. Daarom is het bestuur in overleg met andere tuinparken, politici en buurtbewoners. En samen met een grote groep tuinders is het bestuur aan de slag in diverse werkgroepen om deze Koers 2025 voor Amstelglorie te keren.

Voorlopig komen we wekelijks bijeen om aan het werk te gaan in vier werkgroepen:

 • Kennisvergaring & regelgeving (za 21 mei, 10 uur)
 • Pers & publiciteit (zondag 5 juni, 16 uur)
 • Politiek, ruimtelijke ordening en besluitvorming
 • Amstelglorie in de stad (zaterdag 11 juni, 13 uur)

Wil je meehelpen om het voortbestaan van Amstelglorie veilig te stellen? Kom dan vooral naar deze bijeenkomsten!

Heb je nog vragen? Lees de FAQ’s »
Kan je op een andere manier helpen of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met het bestuur: bestuur.amstelglorie@gmail.com

 

 • Moestuinbakken-project

Ook in 2017 komen er weer moestuinbakken voor aspirant-tuinders. Binnenkort zal je weer veel leven zien aan de achterkant van het speelveld, waar de bakken worden neergezet. Net als vorig jaar is er ruimte voor zo’n 15 moestuinders die groente en kruiden verbouwen in een vierkante meter-moestuin.

Sinds voorjaar 2016 staan er op het grote veld een aantal moestuinen, achterin tegen de jeu-de-boules-baan aan en naast het bijenlint. Deze worden met veel enthousiasme ingezaaid en onderhouden door ‘aspirant-tuinders’: mensen die op de wachtlijst van Amstelglorie staan. Het idee erachter is dat er met dit project meer mensen kunnen genieten van het openbare deel van Amstelglorie. De ‘wachtlijsters’ werden als eerste aangeschreven voor deelname aan het project en daaruit vloeiden direct veel enthousiaste reacties en deelnemers voort.
Lees meer over de moestuinbakken op Amstelglorie »

 

 • Verbreding A10 / project Zuidasdok

Recentelijk heeft het bestuur contact gehad met de projectorganisatie Zuidasdok om zich op de hoogte te stellen van de stand van zaken van de plannen rond de verbreding van de A10 en de consequenties voor Amstelglorie. De plannen voor de verbreding van de A10 bevinden zich nu in de afrondende fase van het zogenaamde ontwerp tracébesluit (OTB)-ontwerp, inclusief toetsrondes en verwerking van deze toetsen/aanpassingen. Dit betekent dat binnenkort het definitieve ontwerp gereed is. De planning is dat het OTB in april 2015 ter visie zal gaan. Dit is een vervolgstap in de procedure waar alle belanghebbenden kunnen laten weten wat zij van dit ontwerp vinden. Natuurlijk zal ook Amstelglorie dan weer een zienswijze indienen, waarbij aandacht gevraagd wordt voor de overlast voor het park en gevraagd zal worden deze overlast tot het minimum te beperken.

Tijdens de laatste ledenvergadering heeft het bestuur voorgesteld om project Zuidasdok een presentatie over de verbreding op het park te geven. De projectgroep Zuidasdok heeft toegezegd in februari of maart 2015 in het clubhuis van Amstelglorie voor tuinders een toelichting te geven op het OTB.