Actuele ontwikkelingen

  • Dijkverhoging / herinrichting Jan Vroegopsingel
  • Koers 2025 – Bouwplannen op Amstelglorie
  • Moestuinbakken-project

 

  • Dijkverhoging / herinrichting Jan Vroegopsingel

Bekijk de website van de gemeente voor de meest actuele stand van zaken »

Aanleiding:
De dijk, de Jan Vroegopsingel en een stuk Ouderkerkerdijk, is te laag. De weg ligt nu op gemiddeld -0.10 m NAP en moet worden opgehoogd naar +0.40 m NAP (er moet dus 50cm verhoogd worden). Dijken worden zo ongeveer één keer in de 30 jaar opgehoogd. Door het ophogen van de dijk moet het wegdek eerst verwijderd en later opnieuw aangebracht worden. Stadsdeel Oost maakt van de gelegenheid gebruik om het wegprofiel en de openbare ruimte op en langs de dijk veiliger te maken.

Planning:
Het definitief ontwerp is inmiddels bekend. We zitten nu in de fase waarn het projectbureau de juiste aannemer erbij zoekt. De kap van de bomen op de singel is gepland voor november 2018. De werkzaamheden aan de dijk starten snel daarna, met als eerste fase het zetten van de grond (verzwaren met zandzakken in big bags). De uitvoeringstijd van de dijkophoging neemt naar verwachting 1,5 jaar in beslag (tussen maart 2019 en eind 2020). Daarbij is het uitgangspunt dat de weg ten alle tijden toegankelijk blijft en evenementen zo min mogelijk hinder ondervinden.

Voorafgaand aan vaststelling definitief ontwerp
Vorig jaar (19 april 2016) is er een informatieavond geweest, waarbij de aanwezigen een voorkeur hebben uitgesproken voor een van de twee gepresenteerde schetsontwerpen. Gekozen is voor de variant waarbij de tuinen aan de weg zoveel mogelijk worden ontzien. Waternet en stadsdeel Oost zijn sinds die tijd verder gegaan met dit schetsontwerp (SO) en hebben het uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp (VO). De input uit de informatieavond, een bewonersinitiatief, diverse gesprekken met bewoners en andere belanghebbenden, en aanvullende onderzoeken zijn in dit voorlopige ontwerp meegenomen voor zover mogelijk, aldus de projectgroep. Dinsdag 6 februari was er een inspraakmogelijkheid bij de vergadering van het algemeen bestuur Stadsdeel Oost. Het bestuur van Amstelglorie (Petri & Erik) hebben op drie punten ingesproken, nl: dwarsparkeren, aantal parkeerplaatsen voor mensen die slecht ter been zijn en lichthinder vanuit de lantaarnpalen op de Vroegopsingel. Op 20 februari heeft het algemeen bestuur een definitieve beslissing genomen over de nota Jan Vroegopsingel. De inspraakpunten zijn niet gehonoreerd.
Bekijk de inspraak, nota en ontwerpen >>

Langsparkeren versus dwarsparkeren
In het huidige VO wordt de Jan Vroegopsingel anders ingericht nadat de dijk is verhoogd. Dit ontwerp heeft invloed op het aantal parkeerplaatsen langs de Jan Vroegopsingel, die beschikbaar zijn voor Amstelglorie. Ook gaan de dwarsparkeervakken verdwijnen, er komt langsparkeren voor terug. De Jan Vroegopsingel wordt in het landelijk hoofdfietsnet opgenomen, waardoor dwarsparkeren niet meer is toegestaan. Langsparkeren is veiliger, blijkt uit onderzoek. Tijdens de informatieavond van 19 april zijn hierover door tuinders vragen gesteld, omdat de mening van diverse aanwezigen is dat schuine parkeervakken juist voor meer veiligheid op de smalle dijk zorgen. De reactie van het Stadsdeel hierop was dat er nogmaals goed naar gekeken zou worden. In de nota die er nu ligt is gekozen voor langsparkeren langs de hele dijk.

Bomen weg/ ontwerp voor herbeplanting
Langs de Amstelgloriekant komt een wandelpad langs de weg, fietsers blijven op de rijbaan. De rijbaan wordt geasfalteerd ivm hoofdfietsroute over Jan Vroegopsingel. De verlichting blijft op dezelfde plaats staan als nu. De grote populieren op de singel moeten verdwijnen. In het totaal moeten er 99 bomen gekapt. De bomen kunnen door de dijkophoging niet gehandhaafd blijven (de wortels komen te diep te liggen en krijgen onvoldoende zuurstof hierdoor). Terugplanten van dezelfde soort bomen zo dicht langs de weg is geen optie, omdat er bij de volgende dijkverhoging opnieuw gekapt moet worden. Daarnaast is het wortelstelsel niet goed voor de stevigheid van de dijk. Er worden wel op afstand van de dijk nieuwe bomen geplant, maar bij de inrichting wordt vooral gekeken naar een inrichting die de diversiteit ten goede komt. Diverse tuinders van Amstelglorie hebben meegedacht mbt herinrichting en herplanten van bomen. Met betrekking tot de bomen is de bedoeling dat er zoveel mogelijk gecompenseerd wordt langs de dijk. De bomen waar geen plaats voor is, mogen op Amstelglorie worden herplant.

Ingang Amstelglorie
De hoofdingang bij Amstelglorie wordt vernieuwd. In verband met ophoging van de dijk wordt de ingang iets stijler. Daarom komt er een speciale helling voor voetgangers aan de rechterkant, die langzaam hellend naar de dijk loopt.

Verlichting
De lantaarnpalen komen hoger te staan door de ophoging van de dijk. Omdat de hoge bomen ook verdwijnen, kan de lichtvervuiling op Amstelglorie groter worden. Op dit punt heeft het bestuur via inspraak verzocht of er kapje over de lichtbronnen kunnen om het licht beter te bundelen. Dit is niet meegenomen in het definitief ontwerp, omdat er onlangs al nieuwe armatuur is aangebracht die een gerichte lichtbundel geeft. Bij meting blijkt dat het schijnsel ruim onder norm blijft met de nieuwe armatuur.

Heb je nog vragen over de dijkophoging? Informeer dan bij het bestuur: vvamstelglorie@gmail.com.

——————————————————————————————

  • Koers 2025

Update 2018:
Het college van B&W heeft op 6 maart, in het kader van het “Werkprogramma Ruimte voor de Stad 2018”, besloten tot:
“Het uit de strategische reserve voor woningbouw halen van de locatie Amstelglorie. Aanleiding is de conclusie dat er voldoende strategische ruimte is voor verdere groei van de stad en deze locatie een belangrijke rol kan spelen in van versterking van kwaliteit van het stedelijk en regionaal groen.
Lees meer »

Deze brief is de zwart op wit-bevestiging van de mondelinge toezegging die wethouder Eric van den Burg vorig jaar september al deed op Amstelglorie tijdens het politiek debat ‘Groen of groei’.

September 2016: Aangenomen moties
In de Raadsvergadering van september 2016 zijn een aantal moties aangenomen, ingediend door de Partij van de Dieren en Groen Links. Het hoogst haalbare, Amstelglorie uit de strategische reserve, is het niet geworden. Maar het aannemen van de moties is toch winst te noemen. Een belangrijke motie voor Amstelglorie is de motie van de Partij van de Dieren komt er naast Koers2025 een Groen2025. Hierin wordt beschreven hoe het college het groene stedelijke weefsel versterkt en uitbreidt. We wachten nu de uitkomst van de moties af. Afvankelijk stonden deze op de agenda van 19 april, maar er is tot nadere datum uitstel van behandeling van de moties. Wordt vervolgd.
Bekijk hier het videoverslag van de vergadering (Koers 2025: agendapunt 10) »

Februari 2016: presentatie Koers 2025
Begin dit jaar gaf de gemeente Amsterdam de ontwikkelingsstrategie Koers 2025 vrij. In dit beleidsdocument  heeft de gemeente Amsterdam een aantal locaties aangewezen, waar vanaf 2020 mogelijk nieuwe woningen kunnen worden gebouwd.  Een van deze locaties is Tuinpark Amstelglorie/ Johan Muyskenweg.
Bekijk het doc Koers 2025 » , va p.61 vind je meer info over de Jan Vroegopsingel

Heb je nog vragen? Lees de FAQ’s »

———————————————————————————————-

  • Moestuinbakken-project

Ook in 2018 worden de moestuinbakken op het speelveld beschikbaar gesteld voor aspirant-tuinders. In het voorjaar zal je weer veel leven zien rond de bakken aan de achterkant van het speelveld. Net als vorig jaar is er ruimte voor zo’n 15 moestuinders die groente en kruiden verbouwen in een vierkante meter-moestuin.
We zoeken nog iemand die dit jaar de coordinatie op zich neemt. Lees meer »

Sinds voorjaar 2016 staan er op het grote veld een aantal moestuinen, achterin tegen de jeu-de-boules-baan aan en naast het bijenlint. Deze worden met veel enthousiasme ingezaaid en onderhouden door ‘aspirant-tuinders’: mensen die op de wachtlijst van Amstelglorie staan. Het idee erachter is dat er met dit project meer mensen kunnen genieten van het openbare deel van Amstelglorie. De ‘wachtlijsters’ werden als eerste aangeschreven voor deelname aan het project en daaruit vloeiden direct veel enthousiaste reacties en deelnemers voort.
Lees meer over de moestuinbakken op Amstelglorie »